Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PKS ORGANIZOVALA KVALITETNU PRIPREMU ZA PRIMENU PRAVILNIKA O PDV-U

Povodom stupanja na snagu Pravilnika o PDV-u, 1. jula, Privredna komora Srbije u saradnji sa 
Poreskom upravom Republike Srbije organizovala je niz sastanaka predstavnika poslovne zajednice i nadležnih institucija, radi što kvalitetnije i pravovremene pripreme za primenu tog podzakonskog akta.

 Upravo ovakvim sastancima i otvorenim dijalogom sa predstavnicima poslovne zajednice, Poreska uprava kreće se u smeru da postane partner privrede, poručila je direktorka Poreske uprave Dragana Marković na skupu u PKS, izrazivši zadovoljstvo saradnjom sa Privrednom komorom Srbije u organizaciji ovakvih skupova.

Poreska uprava obezbedila je informatičku podršku za elektronsko podnošenje obrasca POPDV, a u februaru ove godine objavila je i Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna, koje je sastavni deo aplikacije, navela je Olgica Trajković, načelnik u Sektoru za transformaciju, prezentujući novine koje donosi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna  PDV.

Tokom diskusije sa predstavnicima poslovne zajednice, povodom otvorenih pitanja u pripremi za primenu Pravilnika, normativno tumačenje odredbi Pravilnika pripremila je Nataša Kovačević, v.d. pomoćnika ministra za fiskalni sistem.

Predstavnici Nelt Co doo, Elektromreža Srbije ad, Titan Cementara Kosjerić doo, Telekom Srbija ad, JP Elektroprivreda Srbije, Delta M doo, Telenor doo, Mercator S, Agroglobe doo, Sap West Balkans doo, ocenili su ovakve skupove vrlo konstruktivnim, jer su u otvorenom razgovoru sa predstavnicima Ministarstva finansija i Poreske uprave razrešene nedoumice oko  implementacije  Pravilnika.

Na poslednjem u nizu sastanaka, 21. juna, najavljena je i izmena Pravilnika, prema kojoj, u periodu od 1. jula 2018. godine do 30. juna 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organi neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos obaveze za PDV.

Razmatrano je i pitanje koje se odnosi na način unošenja podataka (osnovica za PDV) u Obrazac POPDV po osnovu razgraničenja troškova, obuhvaćenih u skladu sa standardima finansijskog izveštavanja (računovodstvena procena troškova koji pripadaju poreskom periodu i momenat posedovanja ispravnih računa, dokumentacije, obračuna i slično). Značajna novina u vezi sa tim je da je izmenama Pravilnika propisano da će se podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV-a obavio drugi obveznik PDV-a ili lice koje nije obveznik PDV (strano ili domaće lice), evidentirati na osnovu računa o prometu, odnosno na osnovu drugog dokumenta kojim se dokazuju poslovne promene.

Dodatno, predstavnici Poreske uprave su najavili da se pomenuta izmena Pravilnika neće odnositi na ostvarene nabavke kad je obveznik PDV-a dužnik za promet drugog obveznika PDV (domaćeg/stranog lica), kao i na iskazivanje podataka po osnovu uvoza dobara, plaćenih avansa, izmene osnovice PDV-a .

Takođe, razmatrana su pitanja koja se tiču osnovice i PDV za primljene i date avanse. Predložena su rešenja tehničkog problema iskazivanja osnovice i PDV-a po osnovu primljenih avansa i po osnovu storniranja primljenih avansa, tako da će Poreska uprava u narednom periodu razmotriti predlog.

Kada je u pitanju problematika utvrđivanja i evidentiranja nabavne vrednosti reklamnog materijala bez naknade i poklonima manje vrednosti čiji je pojedinačna vrednost manja od 2.000 dinara, poreski organ je zauzeo stav da je potrebno da se u okviru PDV evidencije obezbedi posebna evidencija o prometu (prodaja/nabavka) dobara u skladu sa članom 6 Zakona o PDV-u. Dodatno, vrednost po kojoj bi se iskazivali podaci u Obrascu POPDV bila bi vrednost utvrđena u skladu sa članom 17. Zakona o PDV-u.

Na Portalu E- porezi tokom jula biće postavljena elektronska adresa putem koje će poslovna zajednica moći da se obraća Poreskoj upravi za pomoć i dodatna objašnjenja u vezi sa primenom Pravilnika.