Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

26. februar 2019.  PREDSTAVLJEN PLAN JAVNIH NABAVKI "DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNЈU BEOGRADA" ZA 2019. GODINU - PROCENJENA VREDNOST 9,08 MILIJARDI DINARA

U Privrednoj komori Beograda, danas je,  u saradnji sa Gradom  Beogradom i "Direkcijom za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda" održana prezentacija plana javnih nabavki "Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnјu Beograda" za 2019. godinu.


Javno predstavlјanje godišnjih planova nabavki predstavlјa svojevrsni dijalog i prvi značajan korak ka uspostavlјanju kvalitetne komunikacije između naručilaca i ponuđača.

Na skupu u Komori je omogućeno blagovremeno informisanje geodetskih, projektantskih i građevinskih firmi o planiranim tenderima koje sprovodi Direkcija za građevinsko zemlјište i izgradnju Beograda tokom 2019. godine, a kojima se realizuje pružanje usluga i izvođenje radova u okviru poslova pripremanja i opremanja građevinskog zemlјišta.


Planirane nabavke koje će biti objavljene u 2019. godini procenjene su u iznosu od 9,08 milijardi dinara. Procenjena vrednost planiranih usluga je 978,6 milioa dinara, a radova 8,1 milijarda dinara, u ukupno 257 postupaka, 176 usluge i 81 radovi.

Inače, 35 javnih nabavki za usluge oblikovano je po partijama. Cilj je da se istorodne javne nabavke, a koje imaju niže procenjene vrednosti dodele jednom najpovoljnijem ponuđaču, čime se postiže racionalizacija poslova.
Najviše partija imaju javne nabavke vršenja tehničke kontrole projekta, zatim tehničkih pregleda izgrađenih objekata, a potom slede usluge formiranja građevinskih parcela, izrade tehničke dokumentacije i pribavljanje podloga.

Prezentacija javnih nabavki ima za cilј da omogući svim zainteresovanim privrednim društvima  da se, pre objavlјivanja oglasa o javnoj nabavci, upoznaju sa pregledom Plana nabavki, brojem nabavki i vrstama postupaka, izvorima finansiranja, dinamikom sprovođenja nabavki i najčešćim problemima u pripremanju ponude, kako bi se što kvalitetnije pripremili za učešće na tenderima koji slede.