CENTAR ZA EKONOMSKU POLITIKU, PORESKI SISTEM I
POSLOVNO IZVEŠTAVANJE

  Centar radi na sledećim poslovima:

  • Na osnovu praćenja efekata mera ekonomske politike na privredne subjekte i ekonomiju u celini, daje mišljenja i prati sprovođenje donetih programa sa ciljem unapređenja stanja u privredi.
  • Izrađuje informacije o rezultatima poslovanja privrede, kao i pojedinih sektora, za potrebe internih i eksternih korisnika.
  • Izrađuje kvartalne izveštaje o privrednim kretanjima u regionu Beograda.
  • Analizira uticaj pojedinih sektora privrede na ukupan privredni razvoj.
  • Prati propise iz oblasti poreske politike i pruža konsultantske usluge članovima i trećim licima.
  • Pruža pomoć u definisanju i realizaciji razvojnih programa i strategija na nivou Beograda, sektora, grana privrede.
  • Benčmarking privrednih subjekata.
  • Priprema komparativne analize privrednog razvoja Srbije, sa zemljama Evropske unije i zemljama u okruženju.

Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info