KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA 2010
. GODINU


Vrsta javnog prihoda
Rok za plaćanje Rok za podnošenje
poreske prijave
Januar
Porez na dodatu vrednost   Do 11.01.2010. godine,
za mesečne i tromesečne obveznike (za IV kvartal)
Do 11.01.2010. godine,
za mesečne i tromesečne
obveznike (za IV kvartal)
(Obrazac PPPDV)
Akcize   Do 15.01.2010.godine,
akontacija za period
od 16.12. do 31.12.2009.

Do 20.01.2010.godine,
plaćanje manje plaćene akcize po kumulativnom obračunu za period
od 01.01. do 31.12.2009.

Do 01.02.2010.godine,
akontacija za period
od 01.01. do 15.01.2010.
Do 20.01.2010.godine,
podnošenje kumulativnog obračuna akciza za period
od 01.01. do 31.12.2009.
Porez na premije osiguranja Do 11.01.2010. godine,
za mesec decembar 2009.
Do 11.01.2010. godine,
za mesec decembar
(Obrazac MOPPNO)
Porez na dohodak građana: Svi isplatioci prihoda za sve isplate izvršene u periodu od 01.01. do 31.12.2009.g.   Do 01.02.2010. godine,
(Obrazac PPP)
Porez na dohodak građana: Isplatioci prihoda po osnovu zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa   Do 05.01.2010. godine,
za zaključene ugovore sa interpretatorima i drugim angažovanim licima u decembru mesecu 2009.g.
(Obrazac OZU)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada Dan isplate zarade i naknade zarada Do 05.01.2010.godine,
za isplate u decembru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
(Zbirne poreske prijave-
PP OD i PP OD1)
Doprinosi za ob.soc. osig. na najnižu mesečnu osnov. za poslodavce koji ne isplate zaradu za prethodni mesec Do 01.02.2010. godine,
za mesec decembar 2009.
Do 05.02.2010.godine,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku Dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda Do 05.01.2010.godine,
za isplate u decembru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Obrasci - PP OPJ,PP OPJ1
do PP OPJ8
Porez na dobit preduzeća Do 15.01.2010. godine, akontacija za mesec decembar  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti Do 15.01.2010. godine, akontacija za mesec decembar  
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice Do 05.01.2010. godine,
za mesec decembar
Do 05.01.2010. godine,
za mesec decembar
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Februar
Porez na dodatu vrednost do 10.02.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.02.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Porez na dohodak građana - Registar isplatilaca prihoda interpretatorima   do 05.02.2010. godine,
Podnošenje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Akcize do 15.02.2010.godine,
akontacija za period
od 16.01. do 31.01.2010.

do 01.03.2010.godine,
akontacija za period
od 01.02. do 15.02.2010.
do 15.02.2010.godine,
akontacija za period
od 16.01. do 31.01.2010.

do 01.03.2010.godine,
akontacija za period
od 01.02. do 15.02.2010.
Porez na premije osiguranja do 10.02.2010. godine,
za mesec januar
do 10.02.2010. godine,
za mesec januar
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 01.03.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.02.2010.godine,
za isplate u januaru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda do 05.02.2010.godine,
za isplate u januaru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.02.2010. godine, akontacija za mesec januar  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.02.2010. godine, akontacija za mesec januar  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.02.2010. godine,
za mesec januar (osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.02.2010. godine,
za mesec januar
do 05.02.2010. godine,
za mesec januar
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Mart
Porez na dodatu vrednost do 10.03.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.03.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Porez na dohodak građana - Registar isplatilaca prihoda interpretatorima   do 05.03.2010. godine,
Podnošenje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Godišnji porez na dohodak građana 15 dana od dana dostavljanja rešenja do 15.03.2010. godine,
podnošenje prijave za
godišnji porez
na dohodak građana
(Obrazac PPDG-5)
Akcize do 15.03.2010.godine,
plaćanje razlike akcize po konačnom obračunu za 2009. (preduzetnici)

do 10.03.2010.godine
plaćanje razlike akcize po konačnom obračunu za 2009. (pravna lica)

do 15.03.2010.godine,
akontacija za period
od 16.02. do 28.02.2010.

do 31.03.2010.godine,
akontacija za period
od 01.03. do 15.03.2010.
do 15.03.2010.godine,
podnošenje konačnog obračuna akciza za 2009. (preduzetnici)

do 10.03.2010.godine
podnošenje konačnog obračuna akciza za 2009. (pravna lica)

do 22.03.2010.godine,
podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte za februar mesec

do 22.03.2010.godine,
podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na MB i dizel gorivo koji se otpremaju na teritoriju APKM za februar mesec
Porez na premije osiguranja do 10.03.2010. godine,
za mesec februar
do 10.03.2010. godine,
za mesec februar
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 30.03.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.03.2010.godine,
za isplate u februaru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda do 05.03.2010.godine,
za isplate u februaru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 10.03.2010. godine, plaćanje razlike poreza na dobit za 2009.

do 15.03.2010. godine, plaćanje akontacie poreza na dobit za mesec februar
do 10.03.2010. godine, podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2009.
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.03.2010. godine, akontacija za mesec februar do 15.03.2010. godine, podnošenje prijave za porez na prihod od samostalne delatnosti
Obrazac PPDG-1
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.03.2010. godine,
za mesec februar
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice(kazina) - automati - kladionice do 05.03.2010. godine,
za mesec februar
do 05.03.2010. godine,
za mesec februar
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
April
Porez na dodatu vrednost Do 12.04.2010. godine,
za mesečne i tromesečne obveznike (za I kvartal)
Do 12.04.2010. godine,
za mesečne i tromesečne
obveznike (za I kvartal)
(Obrazac PPPDV)
Akcize do 15.04.2010.godine,
akontacija za period
od 16.03. do 31.03.2010.

do 20.04.2010.godine,
plaćanje manje plaćene akcize po kumulativnom obračunu za period
od 01.01. do 31.03.2010.

do 30.04.2010.godine,
akontacija za period
od 01.04. do 15.04.2010.
do 20.04.2010.godine,
podnošenje kumulativnog
obračuna akcize za period
od 01.01. do 31.03.2010.

do 20.04.2010.godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte za mart mesec.

do 20.04.2010.godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na MB i dizel gorivo koji se otpremaju na teritoriju APKM za mart mesec.
Porez na dohodak građana - Registar isplatilaca prihoda interpretatorima   do 05.04.2010. godine,
Podnošenje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Porez na premije osiguranja do 12.04.2010. godine,
za mesec mart 2010.
do 12.04.2010. godine,
za mesec mart
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 30.04.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.04.2010.godine,
za isplate u martu,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda do 05.04.2010.godine,
za isplate u martu,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.04.2010. godine, akontacija za mesec mart Do 12.04.2010. godine, podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa na dobit za 2009. za poreske obveznike
kojima je odobreno poresko konsolidovanje
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.04.2010. godine, akontacija za mesec mart  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.04.2010. godine,
za mesec mart (osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.04.2010. godine,
za mesec mart
do 05.04.2010. godine,
za mesec mart
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Maj
Porez na dodatu vrednost do 10.05.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.05.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Porez na dohodak građana - Registar isplatilaca prihoda interpretatorima   do 05.05.2010. godine,
Podnošenje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Akcize do 17.05.2010. godine,
akontacija za period
od 16.04. do 30.04.2010. godine

do 31.05.2010. godine,
akontacija za period
od 01.05. do 15.05.2010. godine
do 17.05.2010. godine,
akontacija za period
od 16.04. do 30.04.2010. godine

do 20.05.2010. godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte za april mesec.

do 20.04.2010. godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na MB i dizel gorivo koji se otpremaju na teritoriju APKM za april mesec

do 31.05.2010. godine,
akontacija za period
od 01.05. do 15.05.2010. godine
Porez na premije osiguranja do 10.05.2010. godine,
za mesec april
do 10.05.2010. godine,
za mesec april
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 31.05.2010.godine,
doprinosi za prethodni mesec za neisplaćene zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.05.2010. godine,
za isplate u aprilu,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja
i ostalih prihoda
do 05.05.2010. godine,
za isplate u aprilu,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 17.05.2010. godine, akontacija za mesec april  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 17.05.2010. godine, akontacija za mesec april  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 17.05.2010. godine,
za mesec april
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.05.2010. godine,
za mesec april
do 05.05.2010. godine,
za mesec april
(podnose samo kladionice
Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Jun
Porez na dodatu vrednost do 10.06.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.06.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Porez na dohodak građana - Registar isplatilaca prihoda interpretatorima   do 07.06.2010. godine,
podnošenje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu
Akcize do 15.06.2010. godine,
akontacija za period
od 16.05. do 31.05.2010. godine

do 30.06.2010. godine,
akontacija za period
od 01.06. do 15.06.2010. godine
do 15.06.2010. godine,
akontacija za period
od 16.05. do 31.05.2010. godine

do 21.04.2010. godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize
na ostale derivate nafte za maj mesec

do 21.04.2010. godine,
krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize
na MB i dizel gorivo koji se otpremaju na teritoriju APKM za maj mesec

do 30.06.2010. godine,
akontacija za period
od 01.06. do 15.06.2010. godine
Porez na premije osiguranja do 10.06.2010. godine,
za mesec maj
do 10.06.2010. godine,
za mesec maj
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 30.06.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 07.06.2010. godine,
za isplate u maju,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda do 07.06.2010. godine,
za isplate u maju,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.06.2010. godine,
akontacija za mesec maj
 
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.06.2010. godine,
akontacija za mesec maj
 
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.06.2010. godine,
za mesec maj
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 07.06.2010. godine,
za mesec maj
do 07.06.2010. godine,
za mesec maj
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Jul
Porez na dodatu vrednost Do 12.07.2010.godine,
za mesečne i tromesečne obveznike (za II kvartal)
Do 12.07.2010.godine, za mesečne i tromesečne obveznike (za II kvartal)
(Obrazac PPPDV)
Akcize Do 15.07.2010.godine,
akontacija za period
od 16.06. do 30.06.2010.

Do 20.07.2010.godine,
plaćanje manje plaćene akcize po kumulativnom obračunu za period
od 01.01. do 30.06.2010. (pravna lica i preduzetnici)

Do 02.08.2010.godine,
akontacija za period
od 01.07. do 15.07.2010.
Do 20.07.2010.godine,
podnošenje kumulativnog obračuna akciza za period
od 01.01. do 30.06.2010.
(pravna lica i preduzetnici)
Porez na premije osiguranja Do 12.07.2010.godine,
za mesec jun
Do 12.07.2010.godine, za mesec jun
(Obrazac MOPPNO)

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada Dan isplate zarade i naknade zarada,
do 30.07.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
Do 05.07.2010.godine,
za isplate u junu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku Dan isplate zarade,
drugih primanja i ostalih prihoda
Do 05.07.2010.godine,
za isplate u junu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća Do 15.07.2010.godine, akontacija za mesec jun  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti Do 15.07.2010.godine, akontacija za mesec jun  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem Do 15.07.2010.godine,
za mesec jun
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice Do 05.07.2010.godine,
za mesec jun
Do 05.07.2010.godine,
za mesec jun
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Avgust
Porez na dodatu vrednost Do 10.08.2010.godine,
za mesečne obveznike
Do 10.08.2010.godine, za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Akcize Do 16.08.2010. godine,
akontacija za period
od 16.07. do 31.07.2010.

Do 31.08.2010.godine,
akontacija za period
od 01.08. do 15.08.2010.
Do 16.08.2010. godine,
akontacija za period
od 16.07. do 31.07.2010.

Do 31.08.2010.godine,
akontacija za period
od 01.08. do 15.08.2010.
Porez na premije osiguranja Do 10.08.2010.godine,
za mesec jul
Do 10.08.2010.godine, za mesec jul
(Obrazac MOPPNO)

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada Dan isplate zarade i naknade zarada,
do 30.08.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
Do 05.08.2010.godine,
za isplate u julu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku Dan isplate zarade,
drugih primanja i ostalih prihoda
Do 05.08.2010.godine,
za isplate u julu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća Do 16.08.2010.godine, akontacija za mesec jul  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti Do 16.08.2010.godine, akontacija za mesec jul  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem Do 16.08.2010.godine,
za mesec jul
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice Do 05.08.2010.godine,
za mesec jul
Do 05.08.2010.godine,
za mesec jul
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Septembar
Porez na dodatu vrednost Do 10.09.2010.godine,
za mesečne obveznike
Do 10.09.2010.godine, za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Akcize Do 15.09.2010. godine,
akontacija za period
od 16.08. do 31.08.2010.

Do 30.08.2010. godine,
akontacija za period
od 01.09. do 15.09.2010.
Do 15.09.2010. godine,
akontacija za period
od 16.08. do 31.08.2010.

Do 30.08.2010.godine,
akontacija za period
od 01.09. do 15.09.2010.
Porez na premije osiguranja Do 10.09.2010.godine,
za mesec avgust
Do 10.09.2010.godine, za mesec avgust
(Obrazac MOPPNO)

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada Dan isplate zarade i naknade zarada,
do 30.09.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
Do 06.09.2010.godine,
za isplate u avgustu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku Dan isplate zarade,
drugih primanja i ostalih prihoda
Do 06.09.2010.godine,
za isplate u avgustu
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća Do 15.09.2010.godine, akontacija za mesec avgust  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti Do 15.09.2010.godine, akontacija za mesec avgust  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem Do 15.09.2010.godine, akontacija za mesec avgust
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice Do 06.09.2010.godine,
za mesec avgust
Do 06.09.2010.godine,
za mesec avgust
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Oktobar
Porez na dodatu vrednost do 11.10.2010.godine,
za mesečne i tromesečne
obveznike (za III kvartal)
Do 11.10.2010. godine, za mesečne i tromesečne obveznike (za III kvartal)
(Obrazac PPPDV)
Akcize do 15.10.2010.godine,
akontacija za period
od 16.09. do 30.09.2010.

do 20.10.2010.godine,
plaćanje manje plaćene akcize po kumulativnom obračunu za period
od 01.01. do 30.09.2010.

do 01.11.2010.godine,
akontacija za period
od 01.10. do 15.10.2010.
Do 20.10.2010.godine,
podnošenje kumulativnog obračuna akciza za period
od 01.01. do 30.09.2010.
Porez na premije osiguranja do 11.10.2010.godine,
za mesec septembar
do 11.10.2010.godine,
za mesec septembar
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 01.11.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.10.2010.godine,
za isplate u septembru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade, drugih primanja i ostalih prihoda do 05.10.2010.godine,
za isplate u septembru,
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.10.2010.godine, akontacija za mesec septembar  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.10.2010.godine, akontacija za mesec septembar  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.10.2010.godine,
za mesec septembar
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.10.2010.godine,
za mesec septembar
do 05.10.2010.godine,
za mesec septembar
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Novembar
Porez na dodatu vrednost do 10.11.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.11.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Akcize do 15.11.2010.godine,
akontacija za period
od 16.10. do 31.10.2010.

do 30.11.2010.godine,
akontacija za period
od 01.11. do 15.11.2010.
do 15.11.2010.godine,
akontacija za period
od 16.10. do 31.10.2010.

do 30.11.2010.godine,
akontacija za period
od 01.11. do 15.11.2010.
Porez na premije osiguranja do 10.11.2010. godine,
za oktobar mesec
do 10.11.2010. godine,
za oktobar mesec
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 30.11.2010.godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 05.11.2010. godine,
za isplate u oktobru
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade,
drugih primanja i ostalih prihoda
do 05.11.2010.godine,
za isplate u oktobru
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.11.2010. godine, akontacija za oktobar mesec  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.11.2010. godine, akontacija za oktobar mesec  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.11.2010. godine,
za oktobar mesec
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.11.2010. godine,
za oktobar mesec
do 05.11.2010. godine,
za oktobar mesec
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)
Decembar
Porez na dodatu vrednost do 10.12.2010. godine,
za mesečne obveznike
do 10.12.2010. godine,
za mesečne obveznike
(Obrazac PPPDV)
Akcize do 15.12.2010. godine,
akontacija za period
od 16.11. do 30.11.2010.

do 31.12.2010. godine,
akontacija za period
od 01.12. do 15.12.2010.
do 15.12.2010. godine,
akontacija za period
od 16.11. do 30.11.2010.

do 31.12.2010. godine,
akontacija za period
od 01.12. do 15.12.2010.
Porez na premije osiguranja do 10.12.2010. godine,
za novembar mesec
do 10.12.2010. godine,
za novembar mesec
(Obrazac MOPPNO)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dan isplate zarade i naknade zarada,

do 30.12.2010. godine,
doprinosi za prethodni
mesec za neisplaćene
zarade (na najnižu
mesečnu osnovicu)
do 06.12.2010. godine,
za isplate u novembru
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porezi po odbitku dan isplate zarade,
drugih primanja i ostalih prihoda
do 06.12.2010. godine,
za isplate u novembru
(za CVPO dan isplate,
a najkasnije u roku od
2 dana od dana isplate)
Porez na dobit preduzeća do 15.12.2010. godine, akontacija za novembar mesec  
Porezi i doprinosi na prihode od samostalne delatnosti do 15.12.2010. godine, akontacija za novembar mesec  
Ostali javni prihodi utvrđeni rešenjem do 15.12.2010. godine,
za novembar mesec
(osim ako su rešenjem utvrđeni drugi rokovi)
 
Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću - igračnice (kazina) - automati - kladionice do 05.12.2010.godine,
za novembar mesec
do 05.12.2010.godine,
za novembar mesec
(podnose samo kladionice Upravi za igre na sreću)
(Obrazac MOP)

*Izvor podataka: Poreska uprava Srbije


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info