POREZ NA DODATU VREDNOST

(„Sl. Glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispr., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr.zakon 142/14)

Porez na dodatu vrednost je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. (čl.1)

Predmet oporezivanja PDV

 1. Isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti;
 2. uvoz dobara u Republiku (čl. 3)

Poreski obveznik

Poreski obveznik je lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga ili uvozi dobra u okviru obavljanja svoje delatnosti u cilju ostvarivanja prihoda. (čl. 8).

Nastanak poreske obaveze

Poreska obaveza nastaje danom kada je najranije izvršena jedna od sledećih radnji:

 1. promet dobara i usluga;
 2. naplata ako je naknada ili deo naknade naplaćen pre prometa dobara i usluga;
 3. nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga. (čl.16)

Poreska stopa

Opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.
Po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet dobara i usluga ili uvoz dobara, i to:

1) hleba i drugih pekarskih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, brašna, šećera, jestivog ulja od suncokreta, kukuruza, uljane repice, soje i masline, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla i meda;

2) svežeg, rashlađenog i smrznutog voća, povrća, mesa, uključujući i iznutrice i druge klanične proizvode, ribe i jaja;

2a) žitarica, suncokreta, soje, šećerne repe i uljane repice;

3) lekova, uključujući i lekove za upotrebu u veterini;

4) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava - proizvoda koji se hiruški ugrađuju u organizam;

5) materijala za dijalizu;

6) đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom, kompletne krmne smeše za ishranu stoke i žive stoke;

7) udžbenika i nastavnih sredstava;

7a) personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari;

8) dnevnih novina;

9) monografskih i serijskih publikacija;

10) ogrevnog drveta;

11) usluga smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima;

12) usluge koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV;

13) prirodnog gasa;

13a) toplotne energije za potrebe grejanja;

14) prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima;

15) usluge koje prethode isporuci vode za piće vodovodnom mrežom, kao i vode za piće, osim flaširane;

16) prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda;

17) upravljanje komunalnim otpadom;

18) održavanje čistoće na površinama javne namene;

19) održavanje javnih zelenih površina i priobalja;

20) prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju;

21) upravljanje grobljima i pogrebne usluge.

Poreska oslobođenja

 • Sa pravom na odbitak prethodnog poreza (čl. 24)
 • Bez prava na odbitak prethodnog poreza (čl. 25)
 • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (čl. 26)

Prethodni porez

Prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje. (čl.27)

Poseban postupak oporezivanja

 • Mali poreski obveznici – Lice čiji ukupan promet dobara i usluga, osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, odnosno ako pri otpočinjanju delatnosti proceni da u narednih 12 meseci neće ostvariti ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga. (čl. 33)
 • Poljoprivrednici – Ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (čl. 34)
 • Turističke agencije (čl. 35)
 • Poslovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (čl. 36)

Poreski period

 • kalendarski mesec, za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 50.000.000 dinara,
 • kalendarsko tromesečje, za obveznika koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet manji od 50.000.000 dinara. (čl. 48)

Obveznika PDV dužan je da podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu, u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda. (čl. 50)

Povraćaj poreza

Ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, obveznik ima pravo na povraćaj razlike.
Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj, razlika se priznaje kao poreski kredit. (čl. 52)

 


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info