POREZI NA IMOVINU

(«Službeni glasnik RS», br. 26/01, 45/02, US, Sl. List SPJ Br 42/02 US, Sl. Glasnik br. 80/02, Dr. Zakon 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – odluka US, 47/13, 68/14 Dr. Zakon)

 

POREZ NA IMOVINU

Poreska osnovica

Osnovica poreza na imovinu kod nepokretnosti, osim poljoprivrednog i šumskog zemljišta, poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji, je vrednost nepokretnosti na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Visinu vrednosti nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave), s tim što se ona, osim za zemljište, istekom svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta, umanjuje za amortizaciju po stopi od 1% primenom proporcionalne metode, a najviše do 40%.

Za nepokretnost poreskog obveznika iz stava 1. ovog člana, izgrađenu, odnosno stečenu u toku godine, za koju se utvrđuje i plaća porez na imovinu, osnovica poreza je vrednost odgovarajuće nepokretnosti na dan 15. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu, utvrđena u skladu sa ovim zakonom. (čl. 5)

Poreske stope

Stope poreza na imovinu iznose (čl. 11):

1) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji vodi poslovne knjige - do 0,4%
2) na prava na zemljištu kod obveznika koji ne vodi poslovne knjige - do 0,30%
3) na prava na nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, osim na zemljištu:

Na poresku osnovicu

Plaća se na ime poreza

(1) do 10.000.000 dinara

Do 0,40%

(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara  

porez iz podtačke (1) + do 0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara

(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (2) + do 1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara

(4) preko 50.000.000 dinara

porez iz podtačke (3) + do 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

 

POREZ NA NASLEĐE I POKLON

Poreska osnovica

Osnovica poreza na nasleđe je tržišna vrednost nasleđene imovine, umanjena za iznos dugova, troškova i drugih tereta koje je obveznik dužan da isplati ili na drugi način izmiri iz nasleđene imovine, na dan nastanka poreske obaveze.

Osnovica poreza na poklon je tržišna vrednost na poklon primljene imovine, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave. (čl. 16)

Poreske stope

Stope poreza na nasleđe i poklon su proporcionalne. (čl. 18)

Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.
Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%. (čl. 19)

 

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Poreska osnovica

Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti. (čl. 27)

Poreske stope

Stope poreza na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5%.

 

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU

Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu, poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava vrši se na način određen ovim zakonom.

U pogledu načina utvrđivanja, postupka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja poreza, kamate, povraćaja poreza, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije posebno uređeno ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. (čl. 32)

Utvrđivanje poreza

Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine, ili mu po drugom osnovu nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik podnosi poresku prijavu u roku od 10 dana od dana nastanka takve promene.

Od obaveze iz stava 1. ovog člana izuzima se obveznik koji ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima u Republici Srbiji koji porez plaća na pravo iz člana 2. ovog zakona, na poljoprivrednom, odnosno šumskom zemljištu.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa stavom 1. ovog člana, obveznik poreza na imovinu dužan je da podnosi poresku prijavu, sa tačnim podacima, do 31. marta svake godine za koju se vrši utvrđivanje poreza (čl. 34)

Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja. (čl. 39)

 


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info