U okviru reforme poreskog sistema Republike Srbije, koja je započeta u 2001. godini, doneti su potpuno novi poreski zakoni. Radikalne promene izvršene su naročito donošenjem Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o porezu na dodatu vrednost. Imajući u vidu kompleksnost zakonske regulative kojom se uređuje oblast javnih prihoda, pred poresku administraciju i poreske obveznike stavljaju se novi zadaci. Poreskim stručnjacima neophodna su nova znanja i iskustava da bi se poreski propisi mogli optimalno sprovoditi. Ovi stručnjaci treba da budu svestrano osposobljeni, kako bi mogli kompetentno da obavljaju poreske poslove.

Da bi poreski obveznici mogli da iskoriste ne mala prava koja im po propisima pripadaju, kao i da izvršavaju obaveze u zakonom propisanim rokovima, neophodni su im poreski saveti od strane stručnjaka koji su stekli specijalizovana znanja iz oblasti materijalnih i procesnih poreskih propisa, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju (propisi iz oblasti računovodstva i revizije, prekršajno i krivično zakonodavstvo i dr.).

Usled velikog interesovanja i potrebe privrede za ovim vidom poslovne edukacije i usavršavanja

MEGATREND UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
u saradnji sa
PRIVREDNOM KOMOROM BEOGRADA
po treći put
Raspisuje konkurs za upis na

SPECIJALISTIČKU NASTAVU ZA PORESKO SAVETOVANJE

Cilj specijalističke nastave je da se obezbedi kvalitetno i efikasno osposobljavanje kadrova za rad na primeni poreskih propisa, odnosno za rad u poreskoj administraciji, za rad na poreskim poslovima u privrednim društvima i u institucijama i organizacijama javnog sektora, kao i za obavljanje poslova poreskog savetovanja.

U toku nastave učesnici će prolazili kroz intenzivnu obuku, koja će im omogućiti da dobiju zaokruženo specijalističko obrazovanje iz poreske materije. Pored teorijskih, sa kandidatima će se raspravljati i praktična pitanja koja se odnose na postupak utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda.

Specijalistička nastava se realizuju kroz 120 časova praktične i teorijske nastave koja pruža mogućnost za dobijanje zaokruženog specijalističkog obrazovanja iz oblasti poreskih propisa i poreske administracije, kao i drugih propisa koji su direktno ili indirektno vezani za poresku materiju.

  U okviru nastave, kroz optimalan odnos praktične i teorijske nastave, proučavaće se sledeće oblasti:

 • PORESKI SISTEM I PORESKA POLITIKA
 • HARMONIZACIJA PORESKOG ZAKONODAVSTVA SRBIJE SA PORESKIM PRAVOM EU
 • IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA
 • POREZI NA IMOVINU
 • POREZI NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA, POREZ NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANjA, TAKSE, NAKNADE, SAMODOPRINOS, JAVNI ZAJMOVI I OSTALI JAVNI PRIHODI
 • PORESKI POSTUPAK
 • UPRAVNI SPOR U PORESKIM STVARIMA
 • PORESKI PREKRŠAJI I PORESKA KRIVIČNA DELA
 • RAČUNOVODSTVO
 • BIZNIS PLAN
 • POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA
 • POREZ NA DODATU VREDNOST
 • AKCIZE
 • POREZI DOPRINOSI I DRUGE TAKSE I NAKNADE NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • POREZI I DOPRINOSI NA DOHODAK GRAĐANA

Literatura: Nastava će biti propraćena stučnom literaturom.

Uslov za upis: VII stepen stručne spreme

Program specijalističke nastave realizuju predavači / eksperti iz oblasti poreskog prava i poreske administracije: Prof.dr Mirko Kulić, prof.dr Momčilo Živković, doc. dr Nataša Simić, doc.dr Tatjana Dragičević-Radičević, doc.dr Vladan Pavlović, doc.dr Goran Milošević, mr Momo Kijanović, poreski konsultant, Aleksandar Mitrović, specijalista poreznik u Poreskoj upravi, konsultanti IPC »Žuta knjiga« Ljubinka Kovačević, ekspert poresku administraciju i Snežana Veličković, savetnik za poreski sistem u Privrednoj komori Beograda.

Kotizacija: 120.000 dinara, mogućnost plaćanja u više mesečnih rata.

Početak nastave: Mart 2009. godine. Nastava se održava petkom i subotom u Privrednoj komori Beograda. U cilju održavanja visokog kvaliteta rada, broj polaznika je ograničen. Preuzimanje programa nakon prijavljivanja: Privredna komora Beograda, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Kneza Miloša 12, Beograd.

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona Privredne komore Beograda na brojeve 011/3619 472 i 011/2641 355/ 139, kontakt osoba Ana Miličević, kao i Instituta za nove tehnologije Megatrend Univerziteta na broj 011/20 92 104, kontakt osoba prof. dr Branislav Đorđević.

Verujemo da ćete prepoznati značaj edukacije u ovoj oblasti.


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke