Na osnovu člana 29. Statuta Privredne komore Beograda, Upravni odbor na svojoj 11. sednici održanoj 27. februara 2003. godine, doneo je

P R A V I L A

za dobijanje, korišćenje i oduzimanje znaka Privredne komore Beograda
»BEOGRADSKI KVALITET«

Namera Privredne komore Beograda je da podigne nivo kvaliteta u pružanju usluga i da na taj način pomogne, kako pružaocima tako i korisnicima usluga, da jasno prepoznaju ono najbolje. Kriterijumi ocene objekata i osoblja omogućavaju da samo najbolji dobiju i koriste znak Privredne komore Beograda »Beogradski kvalitet«.

D E F I N I C I J E
Pod uslugama se podrazumevaju: trgovina na veliko i malo, hoteli i restorani, saobraćaj, skladištenje i veze, finansijsko posredovanje, aktivnosti u vezi s nekretninama, iznajmljivanje i poslovne aktivnosti i ostale komunalne, društvene i lične uslužne delatnosti (sektori E, Ž, Z, I, J i M iz Klasifikacije delatnosti).

V I Z I J A
Visok nivo kvaliteta usluga na tržištu Beograda.

M I S I J A

P o l i t i k a:
Rukovodstvo Privredne komore Beograda želi da uspostavljanjem standarda kvaliteta i dodelom znaka »Beogradski kvalitet« podrži napore svojih članova u poboljšanju kvaliteta usluga i na taj način doprinese afirmaciji kvaliteta uslužnih delatnosti.

C i lj e v i:

 • Promovisanje beogradskog kvaliteta na tržištu
 • Zadovoljni  korisnici usluga
 • Unapređenje rada i poslovanja članova
 • Podsticanje razvoja isticanjem najboljih
 • Podizanje nivoa usluga u Beogradu
 • Zaštita potrošača
 • Povećanje zadovoljstva zaposlenih
 • Dodatni status preduzeća

R e a l i z a c i j a:

 1. Znak »Beogradski kvalitet«, prijavljen Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem Ž 976/02 predstavlja: asocijaciju stilizovanog slova Q (QUALITY), asocijaciju stilizovanih latiničnih  i ćiriličnih slova B (Beograd), K (kvalitet) i P (privreda) odnosno Privredna komora Beograda, simbol ušća reka (Save i Dunava), kvadrata koji simbolizuje beogradsku tvrđavu. Plave je boje na beloj podlozui sa crnim slovima i dodeljuje se za usluge natprosečnog kvaliteta.

 2. Usluge natprosečnog kvaliteta su usluge koje zadovoljavaju kriterijume koje propisuje Privredna komora Beograda u internim standardima kvaliteta – viši nivo kvaliteta izražen na merljiv način.

 3. Za proceduru dodele znaka »Beogradski kvalitet«, počev od Prijave za ocenu do dodele znaka, odgovorni su:

  • Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Odeljenje za proveru i ocenjivanje kvaliteta Privredne komore Beograda za prijem Prijave za ocenu kvaliteta i organizaciju sprovođenja procedure dodele znaka

  • Odgovarajuća udruženja Privredne komore Beograda za ocenu ispunjenosti propisanih uslova za ocenjivanje kvaliteta podnosilaca zahteva;Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta (Centar) Privredne komore Beograda za ocenu ispunjenosti propisanih uslova podnosilaca zahteva u oblasti obučenosti osoblja;

  • Tim ocenjivača za ocenu ispunjenosti kriterijuma iz standarda kvaliteta za određenu delatnost i izradu izveštaja o oceni;

  • Savet projekta za donošenje odluke za dodelu znaka »Beogradski kvalitet«;

  • Predsednik Privredne komore Beograda za dodelu znaka »Beogradski kvalitet«.

 4. Savet projekta za donošenje odluke za dodelu znaka »Beogradski kvalitet« imenuje predsednik Privredne komore Beograda na predlog Centra i odgovarajućeg udruženja.Tim ocenjivača imenuje generalni sekretar na predlog Centra i odgovarajućeg udruženja.

 5. Postupak za dobijanje prava upotrebe znaka »Beogradski kvalitet« pokreće se dostavljanjem Centru

  • Prijave*
  • izvoda iz odgovarajućeg registra


  *) Obrazac prijave može se dobiti u Centru.

 6. Pravo korišćenja znaka »Beogradski kvalitet« uređuje se ugovorom koji zaključuju Privredna komora Beograda i korisnik znaka. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik znaka preuzima sva prava i obaveze iz ovih pravila, internih standarda i uputstava koji su navedeni kao referentna dokumenta. Ugovor važi dve godine, odnosno do ponovne ocene kvaliteta reocenjivanja usluge. Tokom važenja Ugovora ocenjivači Privredne komore Beograda vrše nadzor nad kvalitetom pruženih usluga najmanje jedanput godišnje.

  Ukoliko se tokom nadzora i reocenjivanja utvrdi da korisnik znaka ne poštuje propisane kriterijume Privredna komora Beograda ima pravo oduzimanja upotrebe znaka »Beogradski kvalitet«, po istoj proceduri po kojoj ga dodeljuje (procedura iz tačke 3).

  Neovlašćena upotreba znaka podleže sudskoj zaštiti u skladu sa Zakonom o žigovima (Sl.list SRJ broj 15/95, 28/96).

  U slučaju neovlašćene upotrebe znaka Komora može pokrenuti postupak i pred Sudom časti u Privrednoj komori Beograda.

 7. O članovima kojima je dodeljen ili oduzet znak »Beogradski kvalitet« vodi se registar.
  O ocenjivačima Privredne komore Beograda vodi se registar.
  Registre formira i vodi Infocentar Privredne komore Beograda.
  Podaci iz registra se redovno objavljuju u javnim glasilima, na web strani Komore i na druge načine.

 8. Sve troškove u vezi dodele znaka snosi korisnik po cenovniku koje donosi Upravni odbor Privredne komore Beograda svake godine.

 9. Pravo upotrebe znaka može dobiti član Privredne komore Beograda.

 10. Ova pravila, referentna dokumenta i cenovnik dostupni su svim zainteresovanima i mogu se na zahtev pogledati u prostorijama Privredne komore Beograda, dostavom, na web strani Privredne komore Beograda i sl.

REFERENTNA DOKUMENTA:

 • Interni standardi za ocenu kvaliteta za određene vrste usluga
 • Uputstvo za rad ocenjivača Privredne komore Beograda za dobijanje znaka »Beogradski kvalitet« – UPO3
 • Liste ocene za rad ocenjivača u zavisnosti od vrste usluga.
  PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
Milan Janković

ODLUKA o izmeni pravila za dobijanje, korišćenje i oduzimanje znaka komore Beograda »Beogradski kvalitet« (pdf)

Povratak na stranicu »Beogradski kvalitet«


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke