ZAKONI I DRUGI PROPISI


 • ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012)

 • ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA (Sl. glasnik RS, br. 88/2011) – u delu koji se odnosi na ovlašćenja za zaključenje ugovora

 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) – u delu stvaranja osnova za formiranje kompanija sa mešovitim kapitalom

 • ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA ("Sl. list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i „Sl. List SCG, br.1/03 – Ustavna povelja)

 • ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 i 88/2013)

 • ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon)

 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013)

 • ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

 • ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 и 99/2011) - primenjuje se od 04. februara 2012. godine

 • ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS" br. 83/2014)

 • ZAKON O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010)

 


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi