JAVNA  AUKCIJA

 

Pregled beogradskih preduzeća prodatih medotom javne aukcije

Javna aukcija je metod privatizacije,javnim nadmetanjem učesnika u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje. U javnoj aukciji se utvrđuje cena i kupac sa kojim se zaključuje ugovor o kupovini kapitala odnosno imovine. Javnom aukcijom se prodaje 70% društvenog kapitala.

FAZE PRIVATIZACIJE

1. Inicijativa

Inicijativa kojom se pokreće privatizacija datog subjekta. Nju pokreće zainteresovan kupac, Ministarstvo za privredu i privatizaciju ili sam subjekat donosi odluku o pokretanju inicijative.

2. Prospekt

Nakon pokretanja inicijative, kada subjekat dobija pismeno od Ministarstva obaveštenje da je za njega pokrenuta inicijativa za privatizaciju, subjekat je dužan da u roku od 7 dana od dobijanja inicijative Agenciji za privatizaciju dostavi osnovne podatke o preduzeću (adresa, direktor, br. zaposlenih, imovina) kao i Bilanse stanja i uspeha i popunjen prospekt kako bi ga Agencija izdala. Potrebno je da direktor subjekta potpiše izjavu o verodostojnosti podataka datih Agenciji.

3.  Program privatizacije

Preduzeće pristupa izradi programa privatizacije. Zakonski rok do kada program mora da se preda Agenciji na verifikaciju je 90 dana od dana pokretanja inicijative. Program se dostavlja Agenciji u 4 štampana primerka sa pratećim prilozima koji se traže.

Program privatizacije treba da sadrži:

 1. osnovne podatke o subjektu
 2. podatke o stanju sredstava i obaveza
 3. analizu dosadašnjeg poslovanja subjekta
 4. podatke o ranijoj proceni vrednosti kapitala
 5. priloge 

  4. Odobravanje (verifikacija)

 Prvi nivo verifikacije - gde se utvrđuje da li je program potpun (pravilno popunjen i sa svim pratećim prilozima).

Zvanična verifikacija - gde se program detaljno proverava, sva dokumentacija i na osnovu toga utvrđuje vrednost preduzeća tj. društvenog kapitala.

Razlika između UAP (Ubrzane aukcijske privatizacije) i redovne aukcije nastaje u ovoj fazi jer se za subjekte koji idu po UAP vrednost utvrđuje po KKV (korigovana knjigovodstvena vrednost) metodi.KKV se dobija kada se od ukupne aktive oduzmu gubitak i ukupne obaveze (obaveze, odloženi revalorizacijoni dobitak, dugoročna rezervisanja i pasivna vremenska razgraničenja).

Na redovnu proceduru idu subjekti za koje Agencija utvrdi da im je vrednost kapitala negativna po KKV metodi ili proceni da je utvrđena KKV mala u odnosu na imovinu sa kojom preduzeće raspolaže.U tom slučaju Agencija o svom trošku angažuje procenitelja subjektu koji će izvršiti procenu vrednosti kapitala po metodi DNK (diskontovani novčani tokovi) ili LM (likvidacioni metod).Ovom metodom se pokušava dobiti realna vrednost subjekta.Nakon izvršene procene program ponovo dolazi na zvaničnu verifikaciju i Agencija utvrđuje vrednost kapitala.

Proces dodele procenitelja subjektu privatizacije kao i sama procena nisu oročeni što je pored metoda kojim se utvrđuje vrednost kapitala osnovna razlika između redovne aukcije i UAP-a.

5. Priprema za aukciju

Kada je vrednost preduzeća verifikovana od strane Agencije, Agencija izdaje Javni poziv u sl. glasniku i dnevnoj štampi za prodaju 70% vrednosti društvenog kapitala subjekta privatizacije najranije 30 dana pre dana održavanja aukcije. Javni poziv sadrži:

 1. naziv subjekta privatizacije i matični broj.
 2. procentualni iznos kapitala koji se nudi na prodaju
 3. datum, mesto, adresu i vreme održavanja aukcije
 4. finansijske i druge podatke o subjektu
 5. šifru aukcijske prodaje
 6. rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciji
 7. datum,vreme i mesto registracije učesnika
 8. cenu,mesto i način dobijanja aukcijske dokumentacije
 9. iznos i način uplate depozita za učešće na aukciji
 10. kratak opis postupka aukcije
 11. početnu cenu za aukciju
 12. obavezno ulaganje u prvoj godini
 13. sredstva plaćanja
 14. datum,vreme i mesto obilaska subjekta privatizacije

Takođe obaveštava subjekta privatizacije o utvrđenoj vrednosti i nalaže mu da donese sledeće odluke:

 1. odluku o emisiji akcija (ako preduzeće nije već korporatizovano)
 2. odluku o prenosu 30% društvenog kapitala bez naknade zaposlenima
 3. odluku o prodaji 70% društvenog kapitala
 4. odluku o obljavljivanju javnog poziva za upis akcija bez naknade

Subjekat privatizacije i Agencija utvrđuju datum i vreme obilaska subjekta privatizacije. Zainteresovana lica mogu da izvrše obilazak subjekta privatizacije kada otkupe aukcijsku dokumentaciju (program privatizacije, ugovor o čuvanju poverljivih podataka, nacrt ugovora o prodaji, prijava učešća na aukciji).

6. Učesnici aukcije

Prodaju metodom aukcije sprovodi Komisija koju obrazuje Agencija, komisija ima 3 člana, ona se imenuje za jednu ili više Aukcija.Ona obavlja sledeće poslove:

- nadgleda i sprovodi aukciju
- registruje lica koja imaju pravo učešća na aukciji
- potpisuje zapisnik
- proglašava aukciju neuspelom

Lica koja mogu učestvovati na aukciji su domaća i strana pravna i fizička lica:

- koja su otkupila aukcijsku dokumentaciju
- ragistrovani kao učesnici na aukciji
- uplatili depozit (depozit može biti u gotovom novcu, polaganjem prvoklasne bankarske garancije ili u dospelim i nedospelim obveznicama)
- na aukciji se mogu pojaviti više fizičkih lica ujedinjenih u konzorcijum i koja su ovlastila jedno lice da u njhovo ime učestvuje na samom činu aukcije

Na aukciji ne mogu učestvovati domaća pravna lica koja posluju većinskim društvenim kapitalom ili lice koje prema subjektu privatizacije ima ne izmirene obaveze.

7.  Aukcija

Početna cena na aukciji je 20% od vrednosti kapitala koji se nudi na prodaju (70% društvenog kapitala). Depozit koji se uplaćuje je 50% od početne cene na aukciji.

Na aukciji postoje dva nadmetanja.U prvom nadmetanju sredstva plaćanja mogu biti u gotovom novcu, odnosno u obveznicama koje dospevaju zaključno sa danom prodaje kapitala. Ako je prvo nadmetanje neuspelo (ne javi se kupac ili ne potvrdi početnu cenu) započinje se odma sa drugim nadmetanjem sa istom početnom cenom u kome sredstvo plaćanja pored navedenih može biti i obveznice koje nisu dospele na dan prodaje kapitala.

Ako se I aukcija proglasi ne uspelom, javni poziv za II aukciju objavljuje se u roku od 7 dana od dana proglašavanje I aukcije ne uspelom.

Početna cena na II aukciji je prepolovljena u odnosu na početnu cenu na I aukciji pa time i depozit u odnosu na depozit za I aukciju. II aukcija takođe ima dva nadmetanja kao i I i ona se odvijaju na isti način.

Domaća fizička lica (državljani Republike Srbije) imaju prednost u odnosu na druge potencijalne kupce jer izlicitiranu vrednost mogu da plate u ratama (na 6 godina, I rata je depozit) bez kamate.

8. Obaveze kupca

Kupac koji je pobedio na aukciji potpisuje ugovor sa Agencijom o kupovini subjekta privatizacije i time se obavezuje na sledeće:

 1. obaveza investiranja u subjekat u roku od 12 meseci (visina ulaganja je data u javnom pozivu, a inače predstavlja 150% amortizacije iz predhodne poslovne godine), te investicije moraju biti izvršene u gotovom novcu ili u drugim materijalnim sredstvima.
 2. Obaveza ne otpuštanja radnika u vidu tehnološkog viška u narednih godinu dana
 3. Obaveza da se nastavi kontinuitet poslovanja odnosno da se deklariše da će se baviti delatnostima subjekta u naredne dve godine
 4. Obaveza da će utvrditi dividendu za svaku od 2 godine nakon Dana ispunjenosti uslova u iznosu od najmanje 10 procenata od dobiti (ako je u poslovanju ostvarena dobit) Subjekta posle namirivanja poreza i zakonskih rezervi
 5. Da će u roku od 15 meseci od Dana ispunjenosti uslova dostaviti Agenciji potvrdu pripremljenu od strane svojih revizora koja dokazuje da je Kupac postupao u skladu sa obavezama iz ugovora (obavezno ulaganje) sa navedenim tačnim iznosom i vrstom uloga u kapital Subjekta
 6. Da obezbedi da će poštovati kolektivni ugovor koji su zaposleni zaključili sa Subjektom privatizacije (preduzećem)
 7. Tokom perioda od 2 godine od dana ispunjenosti uslova Kupac će, po  isteku svake finansijske godine, predložiti i glasati da Subjekat donese odluku o raspodeli bonusa zaposlenima u iznosu od najmanje 5% od neto dobiti posle namirenja propisanih poreza i rezervi;
 8. Kupac neće prodati, preneti ili na bilo koji drugi način otuđiti prodajni kapital ili nove akcije stečene ili upisane naknadno, u postupku dokapitalizacije u periodu od 2 godine od dana ispunjenosti uslova
 9. Kupac neće opteretiti Prodajni kapital pravom zaloge odnosno jemstva tokom perioda od 1 godine od dana ispunjenosti uslova osim radi pribavljanja sredstava za upis novih akcija u postupku dokapitalizacije
 10. Kupac neće prodati, preneti ili na neki drugi način otuđiti bilo koja od značajnih sredstava Subjekta u jednoj ili u više transakcija, u iznosu većem od 10% od ukupne vrednosti sredstava Subjekta prikazane u poslednjem bilansu stanja, za period od 1 godine od dana ispunjenosti uslova. (ako je preduzeće kupljeno na rate sve do isplate kupoprodajne cene u celosti).

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi