TENDER

Pregled beogradskih preduzeća u postupku privatizacije metodom tendera

Javni tender je metod privatizacije, odnosno prodaje 70% društvenog ili državnog kapitala preduzeća javnim prikupljanjem ponuda u skladu sa utvrđenim uslovima prodaje. Tako se privatizuju veća i neka srednja preduzeća za koja je moguće naći strateškog partnera.

Inicijativu pokreće:

 • Preduzeće, kada Agenciji dostavlja inicijativu i prospekt u pisanoj formi u roku od 5 dana.
 • Ministarstvo za privredu i privatizaciju , kada se preduzeće obaveštava da dostavi prospekt u roku od 7 dana.
 • Potencijalni investitor, koji obaveštava Agenciju, a preduzeće dostavlja prospekt u roku od 7 dana.

Agencija objavljuje prospekt u roku od 5 dana od dana prijema, i i prikuplja pisma o zainteresovanosti. Zatim obaveštava preduzeće o metodu prodaje tenderom na osnovu:

 • veličine preduzeća
 • strateškog značaja za granu i privredu
 • zainteresovanosti kupaca

Vrednost društvenog ili državnog kapitala se izražava u nominalnoj vrednosti u procentu učešća tog kapitala u  ukupnoj vrednosti preduzeća.

Zaposleni mogu sticati besplatne akcije u visini do 15% kapitala koji se privatizuje.
Najmanje 15% kapitala koji se privatizuje  namenjeno je za podelu građanima bez naknade. Pravo učešća u ovoj podeli imaju svi punoletni građani Republike Srbije. Ovaj kapital se evidentira u Privatizacionom registru, a njegova podela će se izvršiti 2 godine posle završetka privatizacije.

Tender organizuje i sprovodi Agencija za privatizaciju koja može da angažuje i savetnike. Savetnici se biraju putem javnih ponuda, a značajnu ulogu imaju pri analizi informacija o preduzeću i izboru najbolje ponude a učestvuju i u pripremi tenderske dokumentacije. Takođe Agencija za privatizaciju objavljuje javni poziv, organizuje obilazak i ocenjuje ponude učesnika na tenderu, i predlaže izbor najbolje ponude Tenderskoj komisiji.

Tendersku komisiju formira ministar za privatizaciju i njeni zadaci su:

 • praćenje sprovođenja tendera
 • odobravanje rezultata tendera na predlog Agencije za privatizaciju.

Ima 5 članova, tri su predstavnici Vlade Srbije, jedan lokalne samouprave iz sedišta preduzeća, i jedan iz preduzeća.
Tender ne mogu sprovoditi lica iz Agencije za privatizaciju ili Tenderske komisije koja imaju vlasnička prava u preduzećima čiji se kapital prodaje, lica koja učestvuju na tenderu i čiji srodnik trećeg stepena u pravoj liniji srodstva učestvuje na tenderu.

Kupci mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica. Kupci ne mogu biti domaća pravna lica koja posluju sa većinskim društvenim kapitalom, pravna lica koja imaju neizmirene obaveze prema subjektu privatizacije i zavisna preduzeća pri prodaji matičnog.

Faze:

 • pokretanje postupka
 • priprema tendera
 • sprovođenje tendera

Po objavljivanju prospekta sledi prikupljanje pisama o zainteresovanosti, i obaveštavanje preduzeća o metodu privatizacije tenderom.

II Priprema tendera podrazumeva izradu tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog poziva, kupovinu tenderske dokumentacije, potpisivanje ugovora o čuvanju poverljivih podataka, obilazak preduzeća i podnošebnje ponude i uplatu depozita.
Javni poziv se objavljuje u sredstvima javnog informisanja- najmanje jedne dnevne novine, Internet, strana štampa.

III  Kupac ima obavezu da otkupi tendersku dokumentaciju koju čini:

 • Ugovor o čuvanju poverljivih podataka
 • Informativni memorandum o preduzeću
 • Uslovi i rokovi za učešće na tenderu
 • Opis procedure
 • Vreme i način obilaska preduzeća
 • Kriterijume za rangiranje ponuda
 • Nacrt ugovora o prodaji

Uplata depozita svedoči o ozbiljnosti ponude. Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti u kojoj se nalaze još dve koverte. Kovera ''original'' sa originalom ponude. Koverta ''prateća dokumentacija'' (kopija originala ponude, dokumenta za identifikaciju učesnika, dokaz o uplaćenom depozitu, broj računa za vraćanje depozita u slučaju odbijanja ponude.

Otvaranje ponude je javno mogu prisustvovati sami učesnici ili njihovi opunomoćnici.
Na otvaranju se utvrđuje da su ponude poslate blagovremeno, i da je sadržaj koverata po propisu. Nevažeće su ponude koje ne ispunjavaju uslove tendera, nisu blagovremene ili su nepotpune.
Agencija za privatizaciju ocenjuje ponude u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, na njen predlog rezultate tendera odobrava Komisija.

Ako se na tenderu pojavi samo jedan učesnik sa ispravnom ponudom ministar za privatizaciju bira novu komisiju za pregovore i tender se realizuje, ili se tender ponavlja.

Prispele ponude kada postoji više zainteresovanih kupaca se rangiraju od najpovoljnije ka nepovoljnijim i čine tender listu.

Kriterijumi za rangiranje su:

 • kontinuitet poslovanja
 • investicije u preduzeće
 • socijalni program
 • zaštita životne sredine
 • ponuđena cena kapitala odnosno imovine

Kupac je ponuđač sa najpovoljnijom ponudom njega Agencija obaveštava o izboru i poziva da potpiše ugovor o prodaji.
Nakon tri dana od završetka tendera Agencija obaveštava ostale rangirane učesnike. Eventualni prigovori na postupak i izbor kupca dostavljaju se Ministarstvu za privredu i privatizaciju najkasnije 8 dana od dana prijema obaveštenja. Ministarstvo se izjašnjava o primedbi u roku od 8 dana od dana prijema primedbe.

Tender je neuspeo ako ni jedna ponuda ne ispunjava definisane kriterijume, ako pregovori sa jedinim učesnikom nisu dali zadovoljavajući rezultat, ako i prvorangirani i drugorangirani učesnik odbiju da potpišu Ugovor o prodaji.

Ugovor o prodaji zaključuju Kupac i Agencija.

Depozit se vraća učesniku koji povuče ponudu, učesniku čija je ponuda odbijena ili nevažeća.
Učesnik koji je proglašen kupcem nema pravo na povraćaj depozita kao ni prvorangirani koji odbije da iz bilo kog razloga potpiše Ugovor, ili ne uplati prodajnu cenu u propisanom roku.
Cena se može isplatiti u dinarima, stranoj konvertibilnoj valuti, obveznicama R Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje koje dospevaju do dana prodaje.

Kupac postaje i faktički vlasnik kad isplati prodajnu cenu umanjenu za položeni depozit. Sredstva se uplaćuju na račun Budžeta R Srbije i koriste na sledeći način:

 • 10%  za finansiranje fonda PIO
 • 50% za finansiranje restrukturiranja i razvoja privrede Srbije
 • 5% za finansiranje infrastrukture lokalne samouprave u sedištu preduzeća
 • 5% za isplatu licima čija je imovina nacionalizovana

Promena vlasnika preduzeće se evidentira u Trgovinskom sudu, a u okviru preduzeća donose se novi Statut i prateća pravna akta. Za ugovorne obaveze kupac obezbeđuje bankarsku garanciju. Agencija čuva tendersku dokumentaciju 3 godine.


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi