RESTRUKTURIRANJE 

Zakonom o privatizaciji predviđene su kao metode privatizacije prodaja javnim tenderom i javnom aukcijom. Pored toga predviđen je i postupak restrukturiranja koje prethodi privatizaciji preduzeća jednim od navedenih metoda. Do sada je identifikovano oko 40 preduzeća čija privatizacija nije izvodljiva putem tendera i aukcije, jer kao takva nisu dovoljno atraktivna za kupce. Cilj restrukturiranja je omogućavanje uspešne privatizacije za takva preduzeća. Postupak restrukturiranja uređen je ZAKONOM O PRIVATIZACIJI i  UREDBOM O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA- Sl.gl.RS 1/02, a sprovodi ga Centar za restrukturiranje pri Agenciji za privatizaciju.

Kao subjekti u pojedinim fazama restrukturiranja javljaju se Ministarstvio za privredu i privatizaciju, kao strateg, Agencija za privatizaciju kao operativac i kontrolor, preduzeće koje odgovara za tačnost prezentiranih informacija i sindikat preduzeća koji treba da aktivno učestvuje u koncipiranju socijalnog programa, poverioci-daju ili ne daju saglasnost na program restrukturiranja, a značajna je i saradnja sa savetnicima Agencije, državnim institucijama i međunarodnim konsultantskim institucijama.

Razlozi zbog kojih preduzeća koja podležu restrukturiranju nisu privlačna potencijalnim kupcima su:

 • prezaduženost-negativan kapital,
 • veliki tehnološki viškovi radnika u kombinaciji sa niskom produktivnošću
 • neadekvatna mikro i makoro organizacija preduzeća sa nedovoljno integrisanim pogonima i delatnostima
 • tehničko-tehnološka i fizička zastarelost sredstava

Ovi faktori najčešće kumulativno deluju.

Kriterijimi za identifikaciju preduzeća za restrukturiranje su:

 • nepostojanje zainteresovanih kupaca
 • makar i mala solventnost preduzeća
 • postojanje proizvodnih programa koji mogu podstaći oporavak
 • nacionalni i regionalni značaj preduzeća

Ako bar jedan od ovih uslova nije ispunjen preduzeće ne zadovoljava kriterijume za restrukturiranje, i predstoje mu najverovatnije stečaj ili likvidacija.

Faze postupka restrukturiranja:

 1. Pokretanje inicijative za privatizaciju
 2. Dostava prospekta
 3. Agencija oglašava prospekt
 4. Zainteresovani kupci šalju Agenciji pisma o zainteresovanosti
 5. Agencija donosi odluku o metodu restrukturiranja i šalje preduzeću
 6. Preduzeće dostavlja Agenciji program restrukturiranja
 7. Verifikacija programa od strane Agencije
 8. Preduzeće otklanja primedbe
 9. Primena programa restrukturiranja
10. Privatizacija delova ili celine preduzeća

INICIJATIVA

Na osnovu Zakona o privatizaciji postupak privatizacije se pokreće inicijativom nadležnog organa subjekta privatizacije i pripremom prospekta. Dostavlja se u pisanoj formi Agenciji u roku od 5 dana od njenog donošenja.

Prethodno u preduzeću treba obaviti preliminarnu analizu stanja koja podrazumeva procenu opravdanosti i uspešnosti restrukturiranja, a može je obaviti preduzeće samostalno ili uz angažovanje konsultanata. Porebni su podaci o:

 • organizaciji preduzeća
 • proizvodnom programu
 • imovini i pravima preduzeća
 • potraživanjima i obavezama
 • finansijskim pokazateljima poslovanja
 • strukturi troškova

za čiju tačnost odgovara direktor preduzeća.

U dijagnostičkom izveštaju u kom se daje analiza stanja predlaže se i koncept restrukturiranja.

 • Predlaže se organizaciono-statusno restrukturiranje preduzeća trenutno organizovanog kao jedinstveno deljivo ili nedeljivo preduzeće mešoviti ili čisti holding.
 • Predlaže se koncept za poslovne jedinice sa pozitivnim kapitalom čiji je jedini problem nelikvidnost, i za poslovne jedinice sa negativnim kapitalom
 • Određivanje viška zaposlenih kao osnove za izradu socijalnog programa

Ovaj izveštaj se prezentira Agenciji, menadžmentu i sindikatu.

Kada inicijativu pokreće Ministarstvo za privredu i privatizaciju ili zainteresovani kupac rok za dostavu prospekta je 7 dana.

Agencija oglašava prospekt u roku od 15 dana od dana dostave od strane preduzeća u novinama,na TV, Internetu. Kupci šalju pisma o zainteresovanosti Agenciji u roku koji je naveden u oglasu(15 dana)u skladu sa Uredbom.

Prospekt je isprava putem koje preduzeće prezentira poslovno, imovinsko i tržišno  stanje i pregled finansijske pozicije i daje se na zvanično propisanom obrascu.

ODLUKA O METODU PRIVATIZACIJE RESTRUKTURIRANJEM

5 dana po isteku roka za prikupljanje podataka o kupcima Agencija donosi Odluku o metodu privatizacije. Po prijemu Odluke preduzeće dostavlja u roku od 90 dana program restrukturiranja ili Agencija sama sprovodi restrukturiranje.

Pošto od donošenja do verifikacije programa restrukturiranja može da prođe 170-210 dana a za primenu programa treba bar još 90 dana realna je poslovna potreba da se donese operativni biznis plan za sledećih 9-10 meseci od  dana prijema inicijative. U  cilju lakšeg praćenja stanja se za preduzeće otvara nov račun preko koga posluje u ovom periodu. Ova promena se evidentira u Trgovinskom sudu, a samo preduzeće je dužno da u poslovanju obavesti partnere o tome da je u restrukturiranju. Posle donošenja odluke o restrukturiranju prema članu 9 navedene Uredbe preduzeću je potrebna saglasnost Agencije za sprovođenje nekih poslovnih promena kao što su: raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom, davanje i uzimanje kredita, davanje garancija za drugog subjekta, preuzimanje obaveza za drugog subjekta promena strukture kapitala, statusne promene, investiranje, promena broja zaposlenih. Predviđene mere treba da pomognu racionalizaciju troškova i poslovanja.

SADRŽINA PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA

Podaci o preduzeću i njegovom poslovanju: adresni podaci, podaci o upravi i organizovanju, povezanost sa drugim pravnim licima, stanje sredstava i obaveza, podaci o zaposlenima, o proizvodima i uslugama, struktura troškova i prihoda vrednost kapitala i imovine, ocena mogućnosti uspešnog restrukturiranja.

Program statusno-organizacionih promena: spajanje, podela, promena oblika, povećanje ili smanjenje kapitala, prodaju dela ili celine preduzeća, prenos imovine na drugi pravni subjekt, sporazumno ili prinudno poravnanje sa poveriocima, sanaciju putem preuzimanja duga, konverziju duga u osnovni kapital, napuštanje neprofitabilnih poslova, promena broja zaposlenih. Cilj ovih promena je Ukidanje neprofitnih poslovnih jedinica i reorganizacija profitnih centara.

Program regulisanja dužničko poverilačkih odnosa: O početku restrukturiranja se obaveštava Trgovinski sud , a poverioci se javno obaveštavaju da prijave svoja potraživanja preduzeću u roku od 30 dana. Prezaduženost preduzeća, neažurnost knjigovodstva i neusaglašeni dužničko poverilački odnosi  nalažu postupke usaglašavanja stanja potraživanja sa svim poveriocima. Ako dođe do spora on se rešava u redovnom postupku pred sudom ali treba učiniti sve da se parničenje izbegne zbog visokih troškova.

Kada pristignu prijave potraživanja one se uparuju sa evidencijom preduzeća, eventualna neslaganja se otklanjaju i formira se preliminarna lista poverioca.Kada se izvrši usaglašavanje potraživanja se klasifikuju na obezbeđena i neobezbeđena, dospela i nedospela. Zavisno od stepena prezaduženodsti neophodno je izvršiti manji ili veći otpis potraživanja. Na program saglasnost daje većinski poverilac ili više njih ako da im verdnost potraživanja prelazi 50% ukupnog duga-tada se smatra da je program usvojen. Ako se ne postigne saglasnost Agencija može da naloži drugi postupak restrukturiranja, predloži izmenu programa, pokrene stečaj ili samostalno  sprovede restrukturiranje.

Socijani program:Agencija nadgleda  izradu socijalnog programa od strane preduzeća, Republičkog zavoda za tržište rada, Ministarstva za privredu i privatizaciju, i Ministarstva za rad i  zapošljavanje. Preduzeće treba da oceni koje njegove celine je još moguće revitalizovati i da da realnu procenu potreba za radnicima. Za radnike koji ostaju bez posla treba sagledati starosnu i kvalifikacionu strukturu radi izbora pravih mera za rešavanje statusa, definisati tehnološke viškove koji će se javiti u budućnosti kao rezultat modernizacije proizvodnje.

Vlada Srbije je usvojila Socijalni program za zbrinjavanje tehnološkog viška koji čini oko 35% zaposlenih u preduzećima koja se restrukturiraju. Za njih je predviđena:

 • Otpremnina u iznosu 6000 din.po godini radnog staža
 • Ako se odluče za samostalan biznis dobiće još 30.000 din
 • Ako se budu udruživali i osnivali mala preduzeća biće stimulisani sa 300.000 din
 • Radnici koji ostanu bez posla primaće novčanu nadoknadu u trajanju 24 meseca
 • Program novog zapošljavanja
 • Program javnih radova (usluge, lokalna samouprava ,radno-intenzivne oblasti
 • Priprema za zapošljavanje-prekvalifikacija, obuka…

Rešenje o prihvatanju programa donosi Agencija 30 dana od dana dostavljanja programa.

PRIMENA PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA

 • Odluka nadležnog organa o statusno-organizacionim promenama
 • Izrada deobnog bilansa preduzeća u skladu sa predviđenim statusnim promenama
 • Donošenje statuta i drugih akata novoosnovanog preduzeća
 • Praćenje i kontrola primene programa restrukturiranja od strane Agencije za privatizaciju
 • Priprema aukcijske ili tenderske dokumentacije (poslovne jedinice samostalni funkcionišu, Agencija donosi Odluku o metodu privatizacije aukcijom ili tenderom za svaku poslovnu jedinicu. Sledi privatizacija jednom od te dve metode.

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi