Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OKVIRNI PROGRAM 7


Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj / Seventh Framework Programme for Research and Technological Development - FP7 je najveći istraživački i razvojni program Evropske unije i osnovni je mehanizam finansiranja istraživanja u periodu od 2007. do 2013. godine. Sedmi okvirni program ima za cilj da doprinese ispunjenju ciljeva Lisabonske strategije i razvoju ekonomije Evropske unije kao najdinamičnije, svetski konkurentne ekonomije zasnovane na znanju. Takođe, FP7 je osnovni instrument za stvaranje jedinstvenog Evropskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA).

Ukupni budžet Sedmog okvirnog programa iznosi preko 50 milijardi evra.

Široko polje ciljeva 7OP se može grupisati u četiri kategorije Saradnja (Cooperation), Ideje (Ideas), Ljudi (People) i Kapaciteti (Capacities). Za svaku oblast pripremljen je specifični program koji pokriva osnovne oblasti istraživačke politike EU. Svi programi su usmereni ka promociji i potsticanju istraživačke izvrsnosti u EU.

Takođe, kroz Sedmi okvirni program, izdvajaju se sredstva za


Prijavljivanje projekata i dobijanje sredstava organizovano je kroz pozive za projekte koji sadrže detaljne informacije po pitanju ciljeva istraživanja obuhvaćenih pozivom (unutar tzv. radnih programa), načina finansiranja i krajnjih rokova za predaju predloga projekta. Učešće u FP7 mogu da uzmu istraživačke grupe na univerzitetima, istraživački instituti, pojedinačni istraživači, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, kao i ostale vladine, nevladine i privatne organizacije i institucije koje se bave istraživačkim radom.

Informacije u celini možete pronaći na sajtu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Za dodatnu pomoć pri apliciranju možete se obratiti Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva za nauku i tehnološki razvo.
Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Kontakt osoba u Privrednoj komori Beograda je Dinka Bulatović, tel: 011/ 2642 088, e-mail:projekti@kombeg.org.rs