Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

REČ PREDSEDNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 


 

BEOGRAD

Beograd je moderan trgovački, turistički, saobraćajni, industrijski, finansijski i naučni centar Srbije i Jugositočne Evrope. Za Beograd, grad investicija, snažnu i privlačnu metropolu na Balkanu, Privredna komora Beograda je jedan od najstarijih, i najdinamičnijih faktora kreiranja privrednog ambijenta. Kao potvrđeni, dugogodišnji partner svetskih privrednih komora, Privredna komora Beograda je član Svetske komorske federacije,   Eurochambres,   a kroz

članstvo u međunarodnim institucijama obezbeđuje svojim članovima učešće u međunarodnim ekspertskim skupovima često „zatvorenog tipa'' kao što su seminari i konferencije u organizaciji OECD (Briselski ekonomski forum, Evropski biznis samit) evropske biznis asocijacije BUSINESSEUROPE, evropske think-tank organizacije FRIENDS OF EUROPE, sa sedištem u Briselu i sl ). Svojim radom, za privredu i u korist privrednika sa ponosom smo se svrstali u sam vrh svetski priznatih poslovnih asocijacija.

V I Z I J A

''Privredna komora Beograda, nezavisna, samostalna, poslovna asocijacija, prepoznatljiva, lider u iniciranju i stvaranju vrednosti za privredna društva i preduzetnike'', kontinuirano se razvija kroz posvećenost evropskom putu privrede i društva. Pun sinergetski efekat aktivnosti Privredne komore Beograda i njenih članova dolazi do izražaja u podršci internacionalizaciji poslovanja, zaštiti konkurencije, morala i dobrih poslovnih običaja i širenju znanja i inovacija u privredi.


M I S I J A

''Privredna komora Beograda – najefikasnija asocijacija privrede koja svojom stručnošću, efikasnom i društveno odgovornom podrškom preduzetnicima i privrednim društvima aktivno utiče na održiv privredni i humani razvoj i viši standard života'', ostvaruje se kroz međukomorsko partnerstvo i komunikaciju sa lokalnom upravom, zalaganje za regionalizaciju i održiv ekonomsko socijalni razvoj.


Nakon reformi i uvođenja novih servisa za privedu, Privredna komora Beograda se okrenula podršci svojih članova u svetlu pridruživanja i pregovora sa EU. Kroz podršku reformi javne uprave, konsolidaciji javnih finansija i reformi penzionog i zdravstvenog sistema uz aktivno zalaganje za reindustrijalizaciju i rast izvoza, nastojimo da utičemo na efikasnije korišćenje resursa i pokretanja kapaciteta privrede.

Privredna komora Beograda vidi svoju ulogu u kontinuiranom doprinosu unapređenju industrijskih politika, koncipiranju strategije reindustrijalizacije, privlačenju investicija, naročitio u infrastrukturu, kroz podršku udruživanju na nivou klastera i kooperativa, radi postizanja ekonomije obima i lakšem pristupu sredstvima za finansiranje. Kroz priloge Nacionalnom savetu za privredni oporavak, čiji sam član, uz podršku stručnih službi Privredne komore Beograda, ukazujemo na moguća poboljšanja makroekonomskog okruženja i potrebe privrede za redukciijom birokratskih barijera i lakšem pristupu institucijama na svim nivoima.

Oko četrdeset procenata svih edukacija u privredi organizuje se u privrednim komorama, a mi sa ponosom možemo istaći brojna priznanja koja smo dobili za uspešno organizovane edukacije, in house seminare i infosesije za potrebe članova Privredne komore Beograda. Veliku pažnju posvećujemo promociji zapošljavanja mladih, žena i socijalnom preduzetništvu, jer se zalažemo za kvalitetniji život dostojan čoveka i suzbijanje sive ekonomije na svim nivoima.

Želim da Beograd, bude grad budućnosti mladih, grad zelene energije i centar moderne naučne misli, vodeća metropola u Jugoistočnoj Evropi i jedno od ekonomski najdinamičnijih mesta za rad i život u Evropi.

POHVALE, ZAHVALNICE, PRIZNANJA, DIPLOME I NAGRADE
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

U toku dva mandata mr Milana Jankovića, Privredna komora Beograda učestvovala je u organizaciji i podržala veliki broj privrednih i kulturnih dešavanja u Beogradu. Za svoj doprinos, Komori Grada uručena su brojna priznanja, nagrade i diplome:

  CILJEVI

  Primarni ciljevi svih aktivnosti Komore su:

  • Komora, respektabilni partner Vladi u zastupanju interesa privrede i izgradnji savremenog tržišnog ambijenta.
  • Uključivanje ekonomskog sistema Srbije, a time i Beograda u međunarodne ekonomske tokove, internacionalizacijom poslovanja i aktivnim učešćem u procesima pridruživanja EU i partnerstvu sa Ruskom Federacijom.
  • Beograd  – lider Jugoistočne Evrope. Izradnja Beograda, glavnog grada Srbije - metropole i regiona, privlačnog za investitore, inovacioni i edukativni centar, kulturni centar, centar primenjenih informacionih tehnologija, poslovno-finansijski centar sa savremenom tehnologijom i razvijenom infrastrukturom, finansijskim sistemom osposobljenim za sve vrste usluga, turistički centar sa savremenom i raznovrsnom turističkom ponudom.
  • Konkurentnija privreda i viši standard građana – dinamičan, kontinuiran i harmonizovan rast i razvoj, uklopljen u trendove Evrope i sveta, trans-regionalne integracione tokove, zasnovan na održivosti, znanju, humanom razvoju, tržišno verifikovanom kvalitetu roba i usluga, izgradnji brendova. Proizvodni sektor - podsticanje reinženjeringa industrije i unapređenja poljoprivrede i prerade. Beograd – centar tercijalnih usluga: trgovine, sobraćaja, telekomunikacija, finansijsko poslovanje, turizam i građevinarstvo.

  INOVIRANJE PORTFOLIJA USLUGA KOMORE

  ''Preduzetnici, privredna društva su osnovni akteri privrede, kao nosioci rizika i kreatori tržišta. Stoga, Privredna komora Beograda stalno inovira portfolio usluga za članice, sa intenzivnom promocijom paketa usluga koje članice mogu besplatno koristiti (konsalting, edukacija, informisanje). U okviru Komore pažljivo se prati razvoj članstva, njihove potrebe sa ciljem da im se predlože odgovarajući modeli poslovanja i saradnje. Kontinuirano se razvija praksa zajedničkog nastupanja na domaćim i inostranim sajmovima i izložbama. Besplatne usluge za članice započete su uvođenjem Biznis info centra, Affinity platne kartice Privredne komore Beograda i Banke Intesa, besplatnim kurseva engleskog jezika i informatičke obuke. Formulisane su i sofisticirane konsultantske usluge i timovi stručni za projektno finansiranje. Aktivno učestvujući na razvoju MSP i preduzetništva, Komora je uvela stimulativne, niže članarine i beneficije za start – up firme, što će i u budućnosti biti praksa''.

  STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA

  ''Strateški pravci budućeg razvoja Privredne komore Beograda polaze, pre svega, od zastupanja interesa privrede, stimulisanja preduzetništva i inovacija, što, osim ostvarenja opštih interesa, ima za cilj i jačanje osećaja pripadnosti komorskom sistemu, kao reprezentativnoj asocijaciji privrednika. Saradnja sa svim nivoima vlasti, posebno lokalne i zakonodavne, predstavlja imperativ za stvaranje povoljnog okruženja za priliv investicija i ubrzano usvajanje standarda EU. Stoga nameravam da intenziviram saradnju sa Skupštinom Grada, kao najdirektnijim partnerom kada je reč o privredi Beograda. Nastaviće se unapređenje tradicionalno dobrih odnosa i uspostavljanje novih sa resornim ministarstvima i lokalnom samoupravom. Lokalni nivo treba uključivati u realizaciju atraktivnih projekata i povezivati ga sa lokalnim partnerima iz inostranstva radi prenošenja dobrih iskustava''.


  PREDSEDNIK
  PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

  dr Milan Janković