Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NACIONALNI PROGRAM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE (NPI)

Na osnovu člana 43. Zakona o Vladi, Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se prihvata informacija o pripremi nacionalnog programa za evropske integracije Srbije u Evropsku uniju. Plan je predstavljen 09. juna 2008.g odine, odnosno neophodni koraci za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU. Ovaj sveobuhvatni dokument biće poslat svim evropskim komesarima i ministrima zaduženim za evropske poslove zemalja članica, kao i upitnik sa više od 2.000 pitanja. Nacionalni plan za integracije je dokument koji ima više od 400 stranica, a koje je naša administracija pripremala poslednjih šest meseci. On predstavlja precizan plan usklađivanja zakonodavnog sistema sa evropskim, podatke o nužnim resursima koje treba upotrebiti i pratećim rokovima. 

Kancelarija Vlade Republike Srbije za pridruživanje EU je administrator programa, koja će pripremiti prvi sastanak radnih grupa, tako što će inicijalno podeliti Acquis po radnim grupama i nadležnim državnim organima i institucijama.

Nacionalni program za evropske integracije je neophodan zbog:

  • primene Sporazuma o saradnji i pridruživanju EU,
  • ispunjenja preporuka iz Evropskog partnerstva,
  • preuzimanja vlasništva nad Acquis – em (priprema za upitnik),
  • pripreme za pisanje pregovaračkih pozicija,
  • omogučavanja pračenja procesa pristupanja (na domaćem planu i Evropskoj komisiji za izradu Godišnjih izveštaja).

NPI će predstavljati osnovu za budžetiranje i stranu pomoć u procesu Evropskih integracija, kao i osnovu plana rada Vlade i Narodne Skupštine Republike Srbije. NPI će biti izvor informacija za javnost i privredu.

Do izrade tabele nadležnosti svaka institucija će dolaziti do relevantnih Acquis, korišćenjem Progress Editor-a. Progress Editor je jedina baza koja je organizovana po pregovaračkim poglavljima. To je program Evropske komisije koji sadrži spisak propisa EU i osnovna funkcija mu je da svaka institucija lako dođe do odgovarajućih propisa. On sadrži spisak svih propisa EU od osnivanja i izveštavanje Evropske komisije o napretku u procesu usklađivanja domaćih propisa sa pravnim tekovinama EU.

PRIMER OZNAČAVANJA PROPISA

Na primer : Concul Directive 73/44/EEC- Direktiva Evropskog saveta
objašnjenje

Sektorski broj 

  Tip dokumenta

1. Osnivački ugovori 
2. Sporazumi
3. Propisi  
4. Unutrašnji sporazumi 
5. Predlozi 
6. Sudska praksa 
7. Nacionalna implementacija 
9. Pitanja EP

 

R- Uredba
L- Uputstvo
D-Odluka
H-Preporuke itd.

C- OJS dokumenta – (Official Yournal Survey – izveštaj Službenog glasnika EU)
E- EFTA dokumenta