Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

Prema važečim odredbama Ugovora o EU (koje su dogovorene u Nici 2001. godine) EU ima sledeće organe.

Odluke u okviru EU donose tri glavne institucije:

 1. Evropski Parlament (The European Parliament)
  • Nakon proširenja ima 786 članova, koje biraju direktno građani zemalja članica EU. Poslanici imaju petogodišnji mandat i predstavljaju stotinak političkih stranaka i nezavisne poslanike.
   www.europarl.eu.int
 2. Savet Evropske unije (The Council of the European Union)
  • Okuplja ministre spoljnih poslova zemalja članica i najvažnije je zakonodavno telo EU
  • Ranije poznat kao Savet ministara
   ue.eu.int/en/summ.htm       detaljnije
 3. Evropska komisija (The European Commission)
  • Izvršno je telo koje zastupa interese Zajednice kao celine. Čine ga Predsednik i 24 člana, koji se nazivaju Komesari. Komisija je predlagać zakonodavnih akata.
   europa.eu.int/epso
                                                                                                                         detaljnije

Ovaj institucionalni triangl« donosi zakone i politiku (direktive, propise i odluke) koje se primenjuju u EU. Komisija je ta koja predlaže nove zakone EU a Parlament i Savet ih usvajaju.

Postoje još dve važne institucije :

 1. Evropski sud pravde - (The Court of Justice of the European Community)
  podržava pravila evropskog zakona, ima 15 saradnika 
  curia.eu.int
 2. Evropski revizorski sud - (The European Court of Auditors)
  proverava finansiranje aktivnosti Zajednice, ima 15 članova
  www.eca.eu.int

Pored toga, EU ima nekoliko drugih organizacija koje igraju značajnu ulogu:

 1. Služba za pritužbe građana (The European Ombudsmen)
  štiti građane i organizacije od loše administracije
 2. Finansijska tela
  • Evropska centralna banka (The European Central Bank) ECB
   odgovorna za evropsku monetarnu politiku
   www.ecb.int
  • Evropska investiciona banka - (The European Investment bank) EIB
   finansira investicione projekte EU
   www.eib.eu.int
 3. Savetodavna tela
  • Evropski ekonomsko-socijalni komitet
   ima 222 člana, koji deluju podeljeni na sektore (socijalna politika, poljoprivreda, tehnološki razvoj, promet, unutrašnje tržište)
  • Komitet Regiona
   ima 222 člana koje imenuje Savet ministara, a predstavlja regionalne i lokalne vlasti u procesu odlučivanja u EU.
 4. Međuinstitucionalna tela
  • Kancelarija EU za zvanične publikacije Evropske unije, štampanje i distribuciju informacija o EU i njenim aktivnostima
  • Kancelarija EU za selekciju osoblja, regrutuje osoblje za rad u EU institucijama i drugim telima.
 5. Decentralizovane agencije
  Postoji 15 specijalizovanih agencija (Community Agencies) osnovanih da se bave specifičnim tehničkim, naučnim ili menadžerskim poslovima u okviru EU.
  • Evropski institut za bezbednosne studije, baziran u Francuskoj i EU Satelit Centar, baziran u Španiji, bave se specifičnim zadacima koji se odnose na politiku bezbednosti.
  • EUROPOL i EUROJUST – koji pomažu u koordinaciji policije i sudstva u vezi sa kriminalnim aktivnostima.
 6. Coreperi
   

Radna tela EU:

 1. Predsedništvo EU
 2. Evropska agencija za rekonstrukciju
 3. Trojka EU
 4. Radna grupa za Zapadni Balkan
 5. Komitet stalnih predstavnika