Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

EVROPSKI SAVETI (COUNCIL)

Postoje tri Saveta od kojih je samo jedan telo Evropske Unije, ukratko je dato objašnjenje svakog od tri postojeća.

  1. Evropski Savet (The European Council)
    Savet predsednika država, odnosno vlada država članica EU-a, koji postoji od 1967.godine. Sastaje se najmanje dva puta godišnje, zajedno sa predsednikom Evropske komisije, kako bi se raspravljalo o pitanjima značajnim za Uniju i dali politički podsticaji daljim aktivnostima. Ovi sastanci nazivaju se Samiti.

  2. Savet evropske unije (The Council of the European Union)
    Savet EU ili Savet ministara najvažnije je zakonodavno telo Unije koje okuplja ministre spoljnih poslova zemalja članica . Savet odlučuje o aktivnostima i ciljevima Unije, određuje buduće aktivnosti i usklađuje zajedničke politike zemalja članica. Donosi uredbe, direktive i odluke. Sastanci Saveta održavaju se jednom mesečno (sem u avgustu) u Briselu, a tri puta godišnje u Luksemburgu.Predsedavanje Savetom prenosi se svakih šest meseci, među državama članicama Unije, prema posebno propisanoj proceduri.  Za organizaciju rada Saveta zadužen je Generalni sekretarijat.

  3. Savet Evrope (The Council of Europe)  
    Savet Evrope je međunarodna organizacija sa sedištem u Strazburu čiji su glavni zadaci jačanje demokratije, zaštita ljudskih prava i pravne države na evropskom kontinentu. Osnovan je 1949.godine i jedno od njegovih prvih dostignuća je donošenje nacrta Evropske Konvencije o ljudskim pravima. Da bi omogućili građanima da ostvaruju prava utvrđena  Konvencijom osnovan su Sud za ljudska prava. Ovaj Savet obuhvata 44 zemlje članice, uključujući i 15 zemalja EU.