Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

INSTITUCIJE EVROPSKE UNIJE

 1. Evropski parlament (European Parliament)
  Evropski parlament čini 626 poslanika direktno izabranih u zemljama članicama Unije. Poslanici imaju petogodišnji mandat, a predstavljaju stotinak političkih stranaka i nezavisne poslanike okupljene u osam političkih grupacija.
  Sedište Parlamenta je u Strazburu, gde se održavaju mesečne plenarne sednice,dok se sednice Odbora i vanredne sednice održavaju u Briselu. Predsednik, 14 potpredsednika i pet poverenika (Questor) čine Sekretarijat parlamenta, i svi se biraju na mandatni period od 30 meseci. Većina posla obavlja se u stalnim parlamentarnim odborima, kojih ima 20 i koji obuhvataju sve delatnosti Unije od zajedničke privredne do zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Odbori su zaduženi za iznošenje predloga parlamenta, koji se zatim razmatraju na plenarnim sednicama. Parlament nema zakonodavna ovlašćenja, nego savetodavnu, nadzornu i zakonodavnu ulogu. Najveću ulogu Parlament ima u određivanju budžeta Unije, primanju novih država u članstvo i povezivanju sa državama koje nisu članice. Odluke donosi uglavnom prostom većinom. Evropski parlament je ustanova EU, dok je Parlamentarna skupština organ Saveta Evrope. Pri Parlamentu deluje evropski pravobranilac (European Ombudsman).
 2. Savet Evropske unije (The Council of the European Union)
  Savet EU ili Savet ministara najvažnije je zakonodavno telo Unije koje okuplja ministre spoljnih poslova zemalja članica . Savet odlučuje o aktivnostima i ciljevima Unije, određuje buduće aktivnosti i usklađuje zajedničku politiku zemalja članica.Donosi uredbe, direktive i odluke. Sastanci Saveta održavaju se jednom mesečno ( sem u avgustu ) u Briselu, a tri puta godišnje u Luksemburgu. Predsedavanje Savetom prenosi se svakih šest meseci među državama članicama Unije, prema posebno propisanoj proceduri. Za organizaciju rada Saveta zadužen je Generalni sekretarijat.
 3. Evropska komisija (The European Commission)
  Evropska komisija deluje kao srce Evrope iz koga ostale EU institucije crpe svoju svrhu i energiju. Čine je predsednik i 19 članova, koji se neslužbeno nazivaju poverenicima ili komesarima. Članovi Komisije su ugledni političari iz država članica. Članove Komisije bira Savet ministara na mandatni period od 5 godina, a potvrđuje Evropski parlament. Članovi Komisije obavezni su da deluju u skladu sa interesima EU i da budu potpuno nezavisni od interesa vlada zemalja iz kojih dolaze.Administrativnu strukturu Komisije čini 36 opštih uprava. Na čelu svake uprave je generalni direktor koji je odgovoran članu Komisije zaduženom za određeno područje rada uprave. U Komisiji radi oko 15.000 službenika. Komisija priprema zakonske predloge (o kojima odlučuje Savet ), primenjuje načela zajedničke politike EU i nadgleda njihovo sprovođenje , nadzire primenu evropskog prava i dodelu budžetskih sredstava. Komisija zastupa Uniju u međunarodnim pregovorima i preko svojih predstavništava u svetu. Predsednik Komisije za mandatni period od 2000. do 2005. godine je Romano Prodi.
 4. Evropski sud (Court of Justice of the European Community)
  Evropski sud nadgleda poštovanje prava u tumačenju i primeni osnivačkih ugovora i akata institucija i drugih organa Zajednice (Unije). Sedište mu je u Luksemburgu, a čini ga 15 sudija i 9 nezavisnih advokata (Advocates General). Sudije imenuju države članice iz redova vrhunskih nezavisnih pravnih stručnjaka (sudija, univerzitetskih profesora i sl.). Sudije se biraju na 6 godina, a polovina se menja svake treće godine. Šest nezavisnih advokata bira se iz velikih država članica, a trojica po principu rotacije iz manjih država EU.

RADNA TELA

 1. Predsedništvo Evropske unije (EU presidency)
  U šestomesečnom periodu (od 1 januara do 30 juna, odnosno  od 1.jula do 31. decembra) jedna od država članica obavlja rotirajuću funkciju predsedavajućeg EU. Obaveze predsedavajućeg su da vodi sastanke EU, predvodi EU trojku, da organizuje dva formalna sastanka Evropskog veća (na početku i na kraju mandata) i učestvuje u koordiniranju stavova i delovanja EU.
 2. Evropska agencija za rekonstrukciju (European Agency for Reconstruction) EAR
  Evropska agencija za rekonstrukciju zadužena je za rukovođenje glavnim programima pomoći Evropske unije Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori.
  Osnovana je u februaru 2000.godine. Sedište joj je u Solunu, operativni centri u Beogradu, Podgorici i Prištini. Kancelarija za podršku je u Skoplju.
 3. Trojka EU -  Evropska trojka
  Trojka EU je oblik međunarodnog delovanja EU. Trojku su ranije činili predstavnici aktuelnog, prethodnog i budućeg predsedavajućeg EU. Amsterdamskim ugovorom dogovoreno je da će predstavnik predsedavajuće zemlje članice biti u pratnji glavnog sekretara Saveta (u funkciji Visokog predstavnika za spoljnu i bezbedonosnu politiku) i predstavnika zemlje članice koja će u narednih šest meseci predsedavati Savetom EU.
 4. Radna grupa za zapadni Balkan (Working group for the Western Balkans - Coweb)
  Radna grupa je organ EU koji uglavnom deluje na nivou eksperata država članica, ali se sastaje i na političkom nivou (npr. Političkih direktora MIP-a država članica), sa zadatkom da prati stanje i daje predloge za postavljanje EU prema regionu zapadnog Balkana i delovanja u njemu.
 5. Komitet stalnih predstavnika (Permanenent Representatives Committee - Coreper)
  Komitet čine stalni predstavnici (ambasadori) država članica u Briselu i njihovi zamenici. Zadatak im je pripremanje odluka Saveta EU. Sastaje se obično jednom nedeljno. Nadgleda i koordinira rad 250 povereništava i radnih grupa koji na tehničkom nivou pripremaju rad Odbora i Saveta.