Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

COREPERI

Rad Saveta Evropske Unije pripremaju ambasadori (stalni predstavnici) država članica i njihovi zamenici u Komitetu stalnih predstavnika, koji se nazivaju COREPERI – (skraćenica od francuske reči  Comite des representats permanent).

Sve slučajeve  koji se prezentiraju Savetu ministara prvo pregledaju COREPERI. Na taj način oni pokušavaju da reše  što više pitanja, pre nego što ti slučajevi budu izneti pred Ministre za raspravu.

Postoje dve vrste COREPERA :

  • COREPER I   - koji se sastoje od zamenika predstavnika
  • COREPER II  - koji se sastoje od ambasadora

COREPER I  bave se temama kao što su jedinstveno tržište, ribarstvo, industrija, istraživanje, obrazovanje, telekomunikacije, kultura i zdravstvo.
COREPER II  bave se institucionalnim temama, politikom spoljnih poslova, pravde,  unutrašnjim poslovima, finansijama i generalno temama o EU.

Povratak na osnovnu stranu