Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

STRUKTURA EVROPSKE UNIJE

Stubovi Evropske unije - Pillars of the European Union..

Za EU se kaže da podseća na prednji deo grčkog hrama koji leži na tri stuba. Ta slika je poćela da se koristi kako bi se opisala struktura Unije.

PRVI STUB, (First pillar) obuhvata tri zajednice (Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, Evropsku ekonomsku zajednicu i Evropsku zajednicu za atomsku energiju) i uključuje:

 • Carinsku uniju i jedinstveno tržište,
 • Zajedničku poljoprivrednu politiku,
 • Trgovinsku politiku,
 • Strukturalnu politika,
 • EU državljanstvo,
 • Obrazovanje i kulturu,
 • Trans-Evropsku mrežu,
 • Zaštitu potrošaća,
 • Zdravlje,
 • Istraživanje i životnu sredinu,
 • Socijalnu politiku,
 • Politiku azila,
 • Spoljne granice,
 • Imigracionu politiku.

DRUGI STUB (Second Pillar), obuhvata zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku  i to :

Spoljna politika obuhvata :

 • Koordinaciju zajedničkih stavova i mera,
 • Održavanje mira,
 • Ljudska prava,
 • Demokratiju,
 • Pomoć zemljama –nečlanicama.

Politika bezbednosti obuhvata:

 • Razoružanje,
 • Finansijski aspekt odbrane,
 • Dugoročni okvir evropske sigurnosti

TREĆI STUB (Third Pillar) obuhvata saradnju u pravosuđu i unutrašnjim poslovima, kao što su

 • Saradnja među pravnim institucijama u vezi građanskog i krivičnog prava,
 • Kooperaciju policije,
 • Borbu protiv rasizma i ksenofobije,
 • Borbu protiv trgovine drogama i oružjem,
 • Borbu protiv organizovanog kriminala,
 • Borbu protiv terorizma,
 • Kriminalne radnje protiv dece i trgovine ljudima.

Osnovna razlika između prvog i druga dva stuba jeste u tome što jedino prvi stub koristi pravno obavezujuće instrumente i procedure zasnovane na Rimskim ugovorima. Druga dva stuba pretežno su u nadležnosti Evropskog Veća i Veća Evropske unije, pa su kao takvi međuvladinog karaktera (Evropski savet, Jedinstveno tržište-Unutrašnje tržište , Rimski ugovori o EU, Mastrihtski ugovor, Savet Evropske unije).