Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
PROŠIRENJE EVROPSKE UNIJE
 • Proširenje EU: Evropski sporazum (The Enlargement Process: The Europe Agreement)
  Proces proširenja EU započet je 30. marta 1998.godine. Evropski sporazum je poseban oblik sporazuma o pridruživanju između Evropske unije i pojedinih zemalja Srednje i Istočne Evrope i baltičkih zemalja. Osnovni cilj Sporazuma je priprema pridruženih zemalja za priključenje EU i zasnovan je na načelima poštovanja ljudskih prava, demokratije, pravne države i tržišne privrede. Evropski sporazum sklopljen je sa deset zemalja: Bugarskom, Češkom, Estonijom, Mađarskom, Latvijom, Litvanijom, Poljskom, Rumunijom, Slovačkom i Slovenijom. Evropski sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i sastoji se od sledećih elemenata

  - politički aspekt (predviđa bilateralne i multilateralne konsultacije o svim pitanjima od zajedničkog     interesa)
  - trgovinski aspekt (stvaranje zone slobodne trgovine)
  - ekonomsku, kulturnu i finansijsku saradnju
  - usklađivanje zakonodavstava (posebno u području intelektualnog vlasništva i tržišne utakmice).

  Evropski sporazum stupa na snagu nakon što potpisani sporazum ratifikuju zemlje članice EU, Evropski parlament i odgovarajuća institucija zemalja kandidata predviđena ustavom te zemlje. U periodu između potpisivanja evropskog sporazuma i njegovog stupanja na snagu obično se sklap tzv. Interni sporazum koji uređuje unutrašnje tržište, uključujući i tržišnu utakmicu.
 • Evolutivna klauzula (Evolutionary Clause)
  Formulacija iz sporazuma o pridruživanju, kojom država koja pristupa pridruživanju izražava svoje opredeljenje da stupi u EU, a EU da to opredeljenje uvažava.Uobičajena je formulacija u tzv. evropskim sporazumima:" Uvažavajući činjenicu da je konačni cilj države X da postane članica EU da pristupi EU i da će ovo pridruživanje, prema mišljenju strana, pomoći ostvarivanju tog cilja..."
 • Kopenhagenski kriterijumi -The Copenhagen Criteria
  Na sastanku Evropskog saveta u Kopenhagenu 1993.godine, čelnici država članica EU složili su se da će primiti u članstvo EU pridružene zemlje članice iz Srednje i Istočne Evrope koje izraze želju za to. Te zemlje postaće punopravne članice kada ispune sledeće ekonomske i političke uslove: stabilnost institucija koje obezbeđuju demokratiju, pravnu državu, poštovanje ljudskih prava i pojavu manjina, postojanje efikasne tržište ekonomije i sposobnost preduzeća da izdrže pritisak snaga u EU, sposobnost pre uzimanja obaveza koje proizilaze iz članstva uključujući praćenje ciljeva političke, ekonomske i monetarne unije. Ti uslovi poznati su i pod nazivom Kopenhagenski kriterijumi.
 • Kandidat za članstvo (The Candidate for EU Membership)
  Evropskedržave koje su podnele zahtev za članstvo u EU formalno postaju kandidati odlukom Saveta ministara. Evropski savet poziva Evropsko veće da počne pregovore sa tom državom. Pregovori se vode o tzv. 31. poglavlju acquis communautaire.
 • Proces pridruživanja (Association process)
  Proces izgradnje tesnih odnosa EU sa zainteresovanim državama na osnovu Evropskih, odnosno Mediteranskih sporazuma (za arapske države Sredozemlja i Izrael), podrazumeva politički dijalog i uzajamno otvaranje tržišta, postupno približavanje zakonodavstava, posebno u privredi, i nadzor nad ispunjavanjem preuzetih obaveza.
 • Proces pretpristupanje (Pre-accession process)
  Proces koji prethodi pristupanju kandidata za članstvo i njihovog prihvatanja acquisa EU, sprovodi se na osnovu tzv. Pretpristupne strategije (Pre-accession strategy), koja obuhvata pristupno partnerstvo (Accession partnership), povećanu pretpristupnu pomoć (Pre-accession aid), otvaranje nekih programa Zajednice i sl.