Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA)

Predlog uredbe Saveta EU za formiranje IPA – instrumenta za pretpristupnu pomoć, objavnjen je od strane Evropske komisije 29. septembra 2004. godine. Ovaj instrument je koncipiran, kako bi se formirao jedinstven okvir i kako bi se države kandidati za članstvo u EU i države potencijalni kandidati za članstvo u EU  ujedinile u isti instrument pomoći EU i na taj način ostvarili mogućnost transfera države iz jednog statusa u drugi.

Pomoć potencijalnim državama članicama biće fokusirana na izgradnji institucija, zapravo na jačanju Kopenhagenskih političkih kriterijuma, administrativnih i sudskih kapaciteta i podsticanje izbalansiranosti sa aquis communautaire.

Za države kandidate za članstvo u EU, primenjivaće se dole navedene komponente, kojih ima 5, a poslednje tri imaju za cilj da  ih pripreme da upravljaju EU fondovima nakon pristupanja. Za obe grupe država ovaj program će biti dopuna poboljšanju regionalne i preko-granične saradnje.

IPA se sastoji od 5 komponenti :

 • Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija
 • Preko granična i regionalna saradnja
 • Regionalni razvoj
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Ruralni razvoj

Zemlje potencijalni kandidati će imati koristi samo od prve dve predložene IPA komponente.

PROCES ZA PRIMENU IPA PROGRAMA

IPA PLANSKI VODIĆ

VIŠEGODIŠNJI INDIKATIVNI PLANSKI DOKUMENT (MIPD)

Pozadina dokumenta i svrha

MIPD je ključni  strateški dokument u okviru trofaznog IPA programskog procesa. On prati višegodišnji indikativni finansijski okvir (MIFF) – po kome su sredstva odvojena po zemljama i po komponentama (kao i za regiju i horizontalnu celinu), i prethodi programskom dokumentu - gde su glavne oblasti intervencije i glavni prioriteti koji su skicirani u MIPD preneti detaljnije od strane države primaoca. Postojaće po jedan MIPD za svaku IPA zemlju korisnika (Albanija, BIH, Hrvatska, Makedonija, Turska, SCG uključujući Kosovo), koji će identifikovati glavne oblasti primene i prioritete za svaku od 5 komponenti koje se koriste. Moguće je da će postojati i posebanMIPD za regionalne i horizontalne programe.

 • MIPD predstavlja stav Komisije u vezi glavnih oblasti delovanja i glavnih prioriteta koje zemlja korisnik treba da razvije  u detalje, u svom programskom dokumentu. Radeći tako, MIPD će obezbediti i prvi korak neophodne garantovane povezanosti među komponentama.
 • MIPD će biti baziran na raspodeli sredstava po komponentama za odnosnu zemlju (ili na regionalni/horizontalni okvir), koja su utvrđena u MIFF. Što se tiče MIFF, MIPD ima trogodinji aspekt i predmet je godišnjeg izveštavanja.
 • MIPD će se bazirati na potrebama, izazovima i prioritetima, koji su iskazani u partnerskom procesu pristupanja, Nacionalnom Programu za usvajanje Acquis (NPAA), paketa za proširenje (redovni izveštaji) i okvira za pregovaranje, zaključcima Evropskog saveta  i strateškog dokumenta Komisije. MIPD će preneti gore navedene potrebe, prioritete i izazove tj. potrebe onih koji zahtevaju finansijsku pomoć za pretpristupanje u glavnim oblastima delovanja i prioritetima, preko odgovarajuće komponente. Davanje  raznovrsnih dokumenata / instrumenata koji su inkorporirani u MIPD, mora biti logično povezano sa stvarnim potrebama, prioritetima  zemlje korisnika sredstava putem konsultacija sa državnim organima. 

PROCEDURA

 • Za svaku zemlju če postojati jedan MIPD. Svaki MIPD je predmet međuresornih konsultacija.
 • Priprema MIPD za određenu zemlju biće u nadležnosti određenog tima zemalja za  proširenje, koji će obezbediti opštu logičnu povezanost

OČEKIVANI SADRŽAJ NACIONALNOG PROGRAMA 

 • Ciljevi
 • Očekivani rezultati
 • Merljivi pokazatelji dostignuća
 • Stečena iskustva
 • Saradnja sa donatorima
 • Slovljenosti

PRIMENA

 1. Ciljevi – decentralizovano upravljanje
 2. Učestvovanje na tenderima i ugovaranje koje je osigurano od strane Centralne Finansijske i Ugovaračke jedinice (CFCU)-Central Finance and Contracting Unit
 3. Na početku če biti centralizovano upravljanej od strane Delegacije Evropske komisije, koja pomaže Republici Srbiji da ustanovi neophodnu strukturu za decentralizovano upravljanje

ORGANI ( STRUKTURA)  ZA PRIMENU DECENTRALIZOVANOG UPRAVLJANJA

 • Nacionalni IPA koordinator (NIPAC). U Srbiji će to biti Ministarstvo za ekonomske odnose kome će se uplačivati sredstva iz IPA programa a držaće se ili u NBS ili u trezoru.
 • Nacionalni fond (NF)
 • Nacionalni državni činovnik (NAO), potpisuje Projekat , kada se potpiše finansijski plan
 • Centralna finansijska i ugovaračka jedinica (CFCU)
 • Neophodne strukture u nadležnim-linijskim ministarstvima

SLEDEĆI KORAK

 1. Postići napredak u uspostavljaju upravljačke strukture za saradnju na decentralizovani način
 2. Izgraditi /pojačati kapacitete za sastavljanje programa u nadležnim-linijskim ministarstvima
 3. Koristiti postojeću raspoloživu EU pomoć, kako bi se ojačali administrativni kapaciteti i pripreme za projekte
 4. Fokusirati se na osnovne prioritete za 2007. godinu – programsko uvežbavanj.