Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI U VEZI SA SPORAZUMOM
O SLOBODNOJ TRGOVINI U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Problematika funkcionisanja, odnosno primene bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje su međusobno zaključile zemlje jugoistočne Evrope, predmet je redovnog razmatranja posebne Radne grupe za liberalizaciju i olakšavanje trgovine Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope (Radna grupa).

Radna grupa je konstatovala da postoje brojne necarinske barijere koje ograničavaju  trgovinu u regionu i nepovoljno utiču na realizaciju sporazuma. Urađena je i posebna studija o nacarinskim barijerama koje se primenjuju u trgovini između zemalja jugoistočne Evrope, gde su identifikovane necarinske barijere za svaku zemlju pojedinačno. Radna grupa je ukazala i na činjenicu da je proces harmonizacije domaće regulative sa pravilima STO i regulative EU, značajna aktivnost u pravcu eliminacije velikog broja barijera u trgovini između zemalja JIE. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom RS je referentni punkt za koordinaciju aktivnosti na evidentiranju i eliminaciji necarinskih barijera.

TRGOVINSKA SARADNJA U OKVIRU PAKTA ZA STABILNOST JIE

Trgovinska saradnja Srbije sa zemljama potpisnicima sporazuma o slobodnoj trgovini u poslednje dve godine je u porastu, mada je preuranjeno govoriti o efektima ovih sporazuma s obzirom da je većina sporazuma stupila na snagu sredinom 2004. godine. Učešće navedenih zemalja u ukupnoj robnoj razmeni Srbije sa svetom iznosi oko 16% (od čega 34% u izvozu Srbije i oko 10% u uvozu). Srbija beleži suficit u robnoj razmeni sa Makedonijom i BIH. Među prvih 10 najvećih izvoznih partnera Srbije u 2003. godini nalaze se Makedonija i Hrvatska, dok među 10 najvećih uvoznih partnera nema ni jedne zemlje iz regiona JIE.

Predviđena je dalja liberalizacija sektora poljoprivrede, s obzirom da je liberalizacija u sektoru industrije skoro u potpunosti završena, a poljoprivreda predstavlja izuzetno osetljiv sektor za sve zemlje regiona JIE. U toku 2005. godine Radna grupa je trebala da razmotri predlog zajedničke liste osetljivih proizvoda u sektoru poljoprivrede. Cilj ove saradnje jeste i povećanje trgovine poljoprivrednim proizvodima u regionu i usaglašavanje regulative u ovoj oblasti sa odgovarajućim SPS standardima STO.

Studija necarinskih barijera izrađena je oktobra 2004. godine, uz podršku CARDS programa i Vlade Švajcarske, koje su prisutne u svih 8 zemalka JIE, u cilju njihovog smanjenja i eliminacoje. Poznato je da su necarinske barijere u trgovini mnogo  restriktivnije od carinskih stopa i mnogo teže uočljive te je saradnja sa privredom u tom pogledu od neprocenljovog značaja. U svakoj zemlji učesnici osnovaće se referentni punkt i međuvladin komitete koji će se baviti necarinskim barijerama i redovno, svaka 3 meseca obaveštavati ostale članice o postignutim rezultatima na uklanjanju necarinskih barijera.

U okviru aktivnosti na harmonizaciji i konsoldaciji sporazuma o slobodnoj trgovini u regionu, (treba da zameni jedinstveni multilateralni sporazum o slobodnoj trgovini u regionu JIE, umesto 28 bilateralnih) za Srbiju je zanimljivo i članstvo u CEFTA. Tri su uslova za članstvo u CEFTA: članstvo u STO, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, i bilateralni sporazumi sa zemljama članicama CEFTA . Na osnovu dosadašnjih saznanja dalja značajnija liberalizacija ne bi bila potrebna, ali bi eventualni izgledi za članstvo imali pozitivan politički efekat, sobzirom da CEFTA predstavlja put za EU, Češke, Slovačke, Slovenije, Poljske, Mađarske  koje su bile članice pre ulaska u EU.  

(U regioni samo Srbija i Crna Gora i BIH nisu članice STO)

CEFTA (Central Europen Free Trade Agreement) – Sporazum o slobodnoj trgovini centralne Evrope. Ovaj Sporazum predstavlja najvažniji multilateralni Sporazum o slobodnoj trgovini u regiji. Države članice CEFTA su: Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Ruminija, Bugarska, Slovenija. Sporazum je potpisan u Krakovu, Poljska 14. septembra 2002. godine.

Na 20 redovnom sastanku  Radne grupe za liberalizaciju i olakšavanje trgovine Pakta za stabilnost JIE, koji je održan 5 i 6. decembra 2005. godine u Londonu razmatrani su ratifikacija i notifikacija sporazuma o slobodnoj trgovini u STO i detaljno utvrđivanje problema u njihovoj implementaciji.

Prvi sastanak Radne grupe za pristupanje Republike Srbije STO održan je 07. oktobrda 2005. godine, zatim su usledila pitanja zemalja članica, među kojima su bile najaktivnije SAD, EK i Australija. Pitanja su se uglavnom odnosila na: Proces privatizacije, politiku cena, izvozne subvencije i poljoprivredu, nadležnosti državne zajednice i država članica, kontrolu kvaliteta proizvoda na granici i visinu taksi koje se za to naplačuju, vreme za ukidanje zabrane uvoza polovnih vozila starijih od tri godine, slobodne zone.

Urađen je plan aktivnosti za drugi sastanak Radne grupe i to :

  • Odgovori na drugu rundu pitanja članica STO (rok za izradu konačne verzije je 27. januar 2006.) i da se pošalje Sekretarijatu STO u martu
  • Inovirani plan zakonodavne aktivnosti, kao i prevod teksta propisa koji su tražile zemlje članice (kraj februara ove godine)
  • Dokument ACC/5 Pregled mera i propisa u oblasti usluga  (rok sredina marta)
  • Ažurirana verzija dokumenta ACC/4 u kome će se dati pregled subvencija u sektoru poljoprivrede (rok mart ove godine)
  • Izrada nacrta inicijativne ponude za robe, koje treba da se dostavi isto krajem marta Sekretarijatu STO
  • Informaciju o procesu privatizacije (unos podataka u pripremljenu tabelu koja je rađena od strane  Ministrarstvom privrede sa  Agencijom za privatizaciju i Ministarstvom finansija).