Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Pravni fakultet univerziteta u Beogradu
11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 67
tel. 011/3027-670

Rad se zasniva na određeno vreme od 5 godina

Vanredni profesor za građanskopravnu užu naučnu oblast – predmet: Građansko pravo – opšti deo i stvarno pravo

  • VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka iz naučne oblasti za koju se bira.
  • Bliži uslovi utvrđeni su članom 64. stav 7. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005).

Prijave kandidata sa prilozima (biografija, spisak naučnih radova, radovi, diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rošenih i uverenje o državljanstvu), podnose se na adresu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa