Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Druga ekonomska škola
11000 Beograd
Gospodara Vučića 50
tel. 6440-132

Nastavnik savremene poslovne korespondencije – na određeno vreme, do povratka odsutnog radnika

Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 2 izvršioca – na određeno vreme, do povratka odsutnog radnika (najduže do 31.08.2010.)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta – sa 40% radnog vremena, na određeno vreme, do povratka odsutnog radnika (najduže do 31.08.2010.)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta – 2 izvršioca

USLOVI:

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista
  • da je državljaninSrbije
  • da je punoletan
  • da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima
  • da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci ili nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala

Uz prijavu kandidat treba do dostavi:

  • overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme,
  • uverenje o državljanstvu Republike Srbije
  • lekarsko uverenje kojim dokazuje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima
  • uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od njamnje 6 meseci ili nije pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala pribaviše škola po službenoj dužnosti