Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Opština Čukarica, Opštinska uprava
11030 Beograd
Šumadijski trg 2
tel. 011/3052-285, 3052-284

Rukovodilac odeljenja za komunalnu inspekciju

 • VII stepen stručne spreme
 • 5 godina radnog iskustva
 • položen stručni ispit

Izvršilac za rad sa nacionalnim manjinama i etničkim grupama u odeljenju za društvene delatnosti

 • IV stepen stručne spreme
 • 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računaru
 • položen stručni ispit

Izvršilac za održavanje objekata u oblasti obrazovanja i poslove amaterskog sporta u odeljenju za društvene delatnosti

 • VI stepen stručne spreme, društvenog smera
 • 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računaru
 • položen stručni ispit

Pored navedenih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i uslove predviđene Zakonom o radnim odnosima u državnim organima ("Sl.glasnik RS", br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 i 39/02) i to: da je dravljanin Republike Srbije, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državniom organu.

Prijave na oglas dostavini na adresu: Gradska opština Čukarica – Odsek radnih odnosa i zajedničkih poslova, Beograd, Šumadijski trg 2.