Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OŠ "MILAN RAKIĆ"
11070 Novi Beograd
Vojvođanska 62
tel: 301-74-79

Direktor škole, na period od 4 godine

  • da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnike te vrste škol i područja rada, za pedagoga i psiloga, dokaz o ispunjenosti uslova podnosi se uz prijavu na konkurs u originalu ili overenoj fotokopij, dozvolu za rad –licencu, obuku i položen ispit za direktora ustanove, dokaz o ispunjenosti uslova podnosi se uz prijvu na konkurs u originalu ili overenojfotokopiji.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.