Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

VOJNA POŠTA 1087
11000 Beograd
tel. 2064-439; 2064-353

Nastavnik engleskog jezika VSS po ugovoru o delu , u periodu od 15. oktobra 2009. do 30. juna 2010. godine (za 250 časova nastave) – Beograd 4 lica, Zemun 2 lica

  • da je kandidat državljanin Republike Srbije
  • da je završio filološki fakultet, grupa za engleski jezik

Uz molbu se prilaže: uverenje o državljanstvu, izvod iz knjige rođenih, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, overena fotokopija dipolome o završenoj školi, kratka biografija.

Molbu sa traženim prilozima dostaviti na adresu: Vojna pošta 1087, 11000 Beograd, sa naznakom: "Za oglas". Oglas ostaje otvoren 7 dana.