Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Biološki fakultet univerziteta u Beogradu
11000 Beograd
Studentski trg br.3
tel. 2336-163

Stručni saradnik za elektronsku mikroskopiju

  • VII/1 stepen stručne spreme, biološki ili elektrotehnički fakultet
  • iskustvo u radu sa elektronskim mikroskopom
  • probni rad 6 meseci

Prijavu sa biografijom i overenim prepisom diplome dostaviti Arhivi fakulteta, Beograd, Studentski trg 16, poštanski fah 43, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.