Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
11000 Beograd
Visokog Stevana 2
tel. 2920-456

Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast krivično pravo i kriminologija, penologija i viktimologija

  • VII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz odgovarajuće oblasti, uslovi predviđeni čl. 64, st. 7, st. 8 i st. 9 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005), kao i Statutom Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, za izbor u zvanje redovnog profesora.