Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR ZEMUN
11080 Zemun
Vukova br.9 (sa naznakom "za konkurs radi prijema u radni odnos"

Specijalista interne medicine – 2 izvršioca za rad u Sali za kateterizaciju srca

 • završen medicinski fakultet
 • završena specijalizacija iz interne medicine (u roku od četiri godine) sa ocenom"odličan"
 • završena uža specijalizacija iz oblasti kardiologije (u roku od 24 meseca) sa ocenom "odličan"
 • znanje engleskog jezika
 • rad na računaru
 • prosečna ocena na studijama viša od 8,00

Rendgen tehničar – 2 izvršioca za rad u Sali za kateterizaciju srca

 • viša medicinska škola (smer za RTG tehničare)
 • položen stručni ispit za svoje zvanje
 • izvod iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 • potvrda o dužini radnog staža, uključujući i volontiranje

Medicinske sestre (instrumentarke) – 2 izvršioca za rad u Sali za kateterizaciju srca

 • završena viša ili srednja medicinska škola opšteg smera
 • položen stručni ispit za svoje zvanje
 • izvod iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje
 • potvrda o dužini radnog staža, uključujući i volontiranje

Doktor medicine – 1 izvršilac

 • medicinski fakultet sa položenim državnim ispitom, prosečna ocena više od 9,00
 • položen stručni ispit za svoje zvanje
 • znanje engleskog jezika
 • rad na računaru

Kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

 • prijavu sa biografijom
 • overenu fotokopiju diplome (više ili srednje medicinske škole, medicinskog fakulteta, diplome sa specijalizacije ili uže specijalizacije)
 • izvod iz matične knjige rođeneih – venčanih
 • uverenje o zdravstvenom stanju (nakon odluke o prijemu)
 • uverenje o položenom stručnom isputu – licenci
 • potvrdu o radnom stažu, kao i o dužini volontiranja
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje suda da kandidat nije osuđivan
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak