Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OŠ "SAVA ŠUMANOVIĆ"
11080 Zemun, naselje Altina
Dobanovački put 107
tel. 3170-491

Direktor škole – na period od 4 godine

  • Dužnost direktora škole može da obavlja lice koje ispunjava uslove propisane članom 8. stav 2. i članom 120. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 8. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, za nastavnika te vrste škole i područja rada, za pedagoga i psihologa, dozvolu za rad, obuku i položen ispit za direktora ustanove i najmanje 5 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima;
  • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje,
  • Državljanstvo Republike Srbije.

Kandidat je dužan da dostavi i ostalu potrebnu dokumentaciju na adresu škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja.