Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Srednja tehnička PTT škola
11000 Beograd
Zdravka Čelara 16
tel. 3291-007

Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta – sa 95% radnog vremena, na određeno vreme za školsku 2009/2010. godine

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer elektrotehnike – smer telekomunikacije, elektrotehnički ili elektronski fakultet

Nastavnik praktične nastave – sa 36% radnog vremena, na određeno vreme, do kraja školske 2009/2010. godine

  • VI stepen stručne spreme, inženjer elektrotehnike – smer telekomunikacije, viša PTT škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

Nastavnik saobraćajne grupe predmeta – na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani inženjer PTT saobračaja, saobraćajni fakultet

Radnik na održavnju

  • IV ili III stepen stručne spreme

Spremačica

  • I stepen sručne spreme, osnovna škola.

Uz prijavu sa biografskim podacima, kandidat je dužan, s hodno čl. 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, da priloži: overenu kopiju diplome o propisanoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu RS. Fotokopije moraju biti overene od strane nadležnog organa i ne starije od 6 meseci. Svi kandidati treba da šalju prijave na adresu škole.