Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Srednja turistička škola
11070 Novi Beograd
Otona Župančića 4
tel. 260-72-00

Nastavnik kuvarstva sa praktičnom nastavom

Nastavnik usluživanja sa praktičnom nastavom – 2 izvršioca

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

Nastavnik ruskog jezika – sa 55% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Nastavnik ekonomske grupe predmeta – sa 70% radnog vremena, na određeno vreme do povratka radnika angažovanog na projektu u okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja

Pedagog  - na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

Svi kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama ("Prosvetni glasnik" br.5/91) Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.

Uz prijavu kandidati su dužni da dostave biografiju, dokaz o propisanoj stručnoj spremi i uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa ili je overa starija od 6 meseci, kao i neblagovremene prijave, neće se uzimati u obzir. Prijave se mogu podneti na adresu škole.