Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
11080 Zemun
Nemanjina 6
tel. 2614-115

Tehnički saradnik na katedri za tehnologiju animalnih proizvoda – odeljenje za tehnologiju mesa, na institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju – na određeno vreme do 6 meseci

  • IV stepen stručne spreme, tehničar za biotehnologiju, prehrambeni tehničar ili farmaceutski tehničar, probni rad 3 meseca. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjenosti uslova (prijava na oglas, diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, potvrda nadležnog organa da kandidat nije pod istragom – dokumenta u originalu ili overenom prepisu i ne starija od 6 meseci), dostavljaju se na adresu fakulteta.