Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
11080 Zemun
Nemanjina 6
tel. 2614-115; 2615-315/ 105, 370, 480

Nastavnik u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast procesno inženjerstvo (predmet: tehnološke operacije) – na određeno vreme od 5 godina, odnosno na neodređeno vreme

 • VIII stepen stručne spreme, doktorat iz odgovarajuće naučne oblasti

Nastavnik u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja (predmeti: genetika domaćih i gajenih životinja i populaciona genetika domaćih i gajenih životinja) – na određeno vreme od 5 godina

 • VIII stepen stručne spreme, doktorat iz odgovarajuće naučne oblasti

Nastavnik u zvanje docenta za užu naučnu oblast fitopatologija (predmet: anatomija i fiziologija bolesnih biljaka) – na određeno vreme od 5 godina

 • VIII stepen stručne spreme, doktorat iz odgovarajuće naučne oblasti

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast procesno inženjerstvo (predmet: tehnološke operacije) – na određeno vreme od 3 godine

 • Završen poljoprivredni fakultet – odsek prehrambena tehnologija i biohemija ili tehnološko-metalurški fakultet – smer hemijsko inženjerstvo
 • upisane doktorske studije na tehnološko-metalurškom fakultetu – smer hemijsko inženjerstvo
 • radno iskustvo saradnika u nastavi minimum godinu dana (na pomenutom predmetu)
 • prosečna ocena na pomenutim nivoima studija najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta (prema čl. 122 Zakona o visokom obrazovanju) za užu naučnu oblast nauka o mesu (predmet: tehnologija mesa) – na određeno vreme od 3 godine

 • Poljoprivredni fakultet, student doktorskih studija, svaki od prethodnih nivoa studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta (prema čl. 122 Zakona o visokom obrazovanju) za užu naučnu oblast hemija (predmet: organska hemija) – na određeno vreme od 3 godine

 • Odgovarajući fakultet, student doktorskih studija, svaki od prethodnih nivoa studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast mikrobiologija (predmet: opšta mikrobiologija) – na određeno vreme od 3 godine

 • Odgovarajući fakultet, student doktorskih studija, svaki od prethodnih nivoa studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu oblast pesticidi – na određeno vreme od 3 godine – 2 izvršioca

 • Poljoprivredni fakultet, student doktorskih studija, svaki od prethodnih nivoa studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu meteorologija (predmet: meteorologija i klimatologija) – na određeno vreme od 3 godine

 • Odgovarajući fakultet, student doktorskih studija, svaki od prethodnih nivoa studija završen sa prosečnom ocenom najmanje 8
 • smisao za nastavni rad

Saradnik u zvanje asistenta (prema čl. 122 Zakona o visokom obrazovanju) za užu naučnu oblast menadžment, organizacija i ekonomika proizvodnje poslovnih sistema oljoprivredne i prehrambene industrije – na određeno vreme od 3 godine

 • Završen poljoprivredni fakultet, - odsek za agroekonomiju, radno iskustvo u nastavno-pedagoškom radu u visokom obrazovanju, student diplomskih akademskih ili specijalističkih studija drugog stepena, koji je studije prvog stepena završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 8.

Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.