Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu hemijski fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12-16
tel. 2184-330

Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast organska hemija – na određeno vreme od 5 godina – 2 izvršioca

  • VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 65. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik RS", br. 76/2005) i odredbama Statuta Hemijskog fakulteta

Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast organska hemija – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, akademski naziv magistra nauka iz naučne oblasti zakoju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 122. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i Statuta hemijskog fakulteta.

Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast analitička hemija – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, akademski naziv magistra nauka iz naučne oblasti zakoju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 122. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i Statuta hemijskog fakulteta.

Saradnik u zvanju asistenta za užu naučnu oblast opšta i neorganska hemija – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, akademski naziv magistra nauka iz naučne oblasti zakoju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 122. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju i Statuta hemijskog fakulteta.

Ostalo:
Prijave sa biografijom, overenim prepisom diplome, spiskom i separatima naučnih i stručnih radova dostaviti Arhivi fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.