Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Visoka škola strukovnih studija beogradska politehnika
11000 Beograd
Brankova 17
tel. 2633-127

Nastavnik u zvanju predavača za užu naučnu oblast grafički dizajn – na određeno vreme od 5 godina

Nastavnik u zvanju predavača za užu naučnu oblast inženjerstvo zaštite životne sredine – na određeno vreme od 5 godina

Pored opštih uslova koje predviđa Zakon o radu ("Sl.glasnik RS", br 24/05 i 61/05) kandidati treba da ispunjavaju i poseben uslove, predviđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05) i aktima škole.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da podnesu: biografiju – sa svim bitnim podacima: ime i prezime, dan, mesec, godina, mesto rođenja, opština; državljanstvo; podatke o postignutim stepenima obrazovanja – osnovne studije: naziv ustanove na kojoj su završene, mesto i datum završetka, odsek, smer; magistratura: naziv ustanove na kojoj je stečena, mesto i datum završetka, naziv rada, ime i prezime mentora, uža naučna, stručna, odnosno umetnička oblast; doktora: naziv ustanove na kojoj je odbranjen, mesto i datum odbrane, naslov disertacije, ime i prezime mentora, uža naučna , stručna, odnosno umetnička oblast; datum i mesto nostrifikacije diplome stečene u inostranstvu (ako je diploma stečena u inostranstvu), naziv ustanove koja je izvršila nostrifikaciju; podatke o dosadašnjim izborima u nastavna i naučna zvanja (ako je kandidat biran u zvanja) uz navođenje svih nastvnih i naučnh zvanja u koja je kandidat biran, datum izbora, naziv ustanova u kojima je biran i to redosledom od najnovijeg prema najstarije izboru. Članstva, učešća u projektima usavršvanja, i drugo.