Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Osnovna škola "Veselin Masleša"
11000 Beograd
Kumodraška 72
tel. 2468-123

Direktor škole

  • Odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, pedagoga ili psihologa, stečeno na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju ili na osnovnim tudijama u trajanju od najmanje četiri godine (po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine);
  • Odgovarajuća psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima;
  • Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (pribavlja škola);
  • Državljanstvo Republike Srbije;
  • Dozvola za rad (licenca);
  • Položen ispit za direktor aškole;
  • Najmanje 5 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja.

Prijavu sa neophodnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, u roku do 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uz prijavu priložiti: dokaz o stručnoj spremi (overena kopija diplome), državljanstvo, lekarsko uverenje, potvrdu o radnom iskustvu, uverenje o položenom stručnom ispitu – licenca (overena kopija), biografija sa kratkim pregledom kretanja u službi sa predlogom programa rada.