Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet
11000 Beograd
Bul. kralja Aleksandra 73/II
tel. 3370-197

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast tehnologija građenja, instalacije i menadžment, na departmanu za arhitektonske tehnologije – na određeno vreme od 5 godina

Saradnik u zvanje asistenta za užu naučnu, odnosno umetničku oblast arhitektonsko konstrukterstvo, na departmanu za arhitektonske tehnologije – na određeno vreme od 3 godine

Saradnik u zvanje saradnik u nastavi za užu naučnu, odnosno umetničku oblast vizuelne komunikacije i arhitektonska grafika, na departmanu za arhitekturu – na određeno vreme od 1 godine

  • Pored opštih uslova Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br.76/05), Statutom Univerziteta u Beogradu ("Sl. bilten AF", br. 80/08). Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu Fakulteta, sa naznakom: "Za konkurs". Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa