Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u beogradu filozofski fakultet
11000 Beograd
Čika Ljubina 18-20
tel. 3206-104

Asisten za užu naučnu oblast opšta istorija srednjeg veka – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, naučni stepen magistra nauka iz uže naučne oblasti iz koje se bira i sposobnost za nastavni rad. Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05) i Statuta Fakulteta. Prijave kandidata sa prilozima (biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja, diplome, spisak objavljenih radova i ostala prateća dokumentacija), dostaviti na adresu Fakulteta.