Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3/III
tel. 2637-421

Asistent za užu naučnu oblast geografija (regionalna geografija) – na određeno vreme od 3 godine

Asistent za užu naučnu oblast geografija (opšte geografske discipline) – na određeno vreme od 3 godine

Asistent za užu naučnu oblast geografija (društvena geografija) i užu naučnu oblast demografija – na određeno vreme od 3 godine

Asistent za užu naučnu oblast prostorno planiranje – na određeno vreme od 3 godine

Asistent za užu naučnu oblast sociologija – na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:

  • VII/2 stepen stručne spreme, magistar nauke iz naučne oblasti za koju se bira.

OSTALO:

Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005) i Statutom fakulteta. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu fakulteta.