Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Fakultet primenjenih umetnosti
11000 Beograd
Kralja Petra 4
www.fpu.edu.rs

  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast crtanje i slikanje, predmet crtanje i predmet slikanje
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast tekstil, predmeti oblikovanje tekstila 1 i 2, i stare tekstilne tehnike 1 i 2, na odseku dizajn tekstila
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast primenjeno vajarstvo, predmeti modelovanje – osnove, na odseku keramika, odseku dizajn enterijera i nameštaja i odseku konzervacija i restauracija
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast primenjeno slikarstvo, predmeti osnove zidnog slikarstva, osnovi monumentalnog slikarstva, zidno slikarstvo 1 i 2, monumentalno slikarstvo i zidno slikarstvo na odseku primenjeno slikarstvo
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast grafički dizajn, predmeti grafičke komunikacije 1 i 2, i grafičke komunikacije na odseku primenjena grafika
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast primenjeno vajarstvo, predmeti modelovanje 3 i 4, na odseku primenjeno vajarstvo
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast primenjena grafika, predmet grafičke tehnike – osnovne grafičke tehnike 1 i 2, na odseku primenjeno slikarstvo, odseku primenjeno vajarstvo i odseku konzervacija i restauracija
  • Nastavnik u zvanje redovnog profesora za užu umetničku oblast scenski kostim, predmeti kostimografija 1, 2 i 3, na odseku kostim
  • Saradnik u zvanje samostalnog umetničkog saradnika za užu umetničku oblast primenjeno slikarstvo na odseku primenjeno slikarstvo
  • Saradnik u zvanje višeg umetničkog saradnika za užu umetničku oblast primenjeno vajarstvo na odseku primenjeno vajarstvo

Lice izabrano u zvanje docenta i vanrednog profesora stiče zvanje i zasniva radni odnos na period u trajanju od pet godina.

Lice izabrano u zvanje redovnog profesora stiče zvanje i zasniva radni odnos na neodređeno vreme, a lice izabrano u zvanje saradnika stiče zvanje i zasniva radni odnos naperiod u trajanju od četiri godine.

Sajt Fakulteta preko koga se mogu dobiti propisaniobrasci prijave i radne biografije, kao i Reprezentativne reference je: www.fpu.edu.rs

Kandidati su dužni da na raspisani konkurs podneu redove na osnovu kojih se može sagledati da li i kako vladaju materijom nastavnog predmeta za koji konkurišu. Pod radovima za umetničke predmete podrazumeva se od 5 do 10 originalnih radova ili fotografija radova koji se ne mogu podneti u originalu, dokumentacija, projekti i fotografije radova realizovanih na određenom melstu ili za određene potrebe.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Fakulteta od 10,00 do 14,00 časova.