Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OŠ "KARAĐORĐE"
11000 Beograd
Jove Ilića 2
tel. 2467-290

Šef računovodstva

  • VII/1 stepen stručne spreme, ekonomski fakultet, diplomirani ekonomista
  • 1 godina radnog iskustva
  • provera radnih sposobnosti

Dokazi o ispunjenosti uslova se podnose u originalu ili overene fotokopije.

Prijave sa dokumentima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu škole, sa naznakom: "Za konkurs".