Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu fakultet političkih nauka
11000 Beograd
Jove Ilića 165
tel. 3092-909

  • Asistent za užu naučnu oblast politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast komunikologija i informatika – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast sociološko-politikološke studije – na određeno vreme od 3 godine
  • Asistent za užu naučnu oblast studije javnosti – na određeno vreme od 3 godine

USLOVI:

  • VII/2 stepen stručne spreme, magistratura iz odgovarajuće naučne oblasti ili da se su kandidati upisali doktorske studije, prosečnaocena na osnovnim studijama 08,00,
  • smisao na nastavni rad, kao i da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o visokom oblrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05, 100/07 – autentičko tumačenje i 97/08) Statutom Fakulteta političkih nauka za izbor i zvanje asistenta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova (biografija, prepis diplome, spisak naučnih i stručnih radova) dostaviti na adresu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa