Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Gradski sudija za prekršaje
11070 Novi Beograd
Timočka 14
tel. 283-6046

Sudijski pripravnik – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/1 stepen stručne spreme, pravni fakultet

Ostalo:

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na oglas: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, dokaz o stručnoj spremi (diploma), uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, niti je podignuta optužnica, uverenje o zdravstvenoj spsobnosti.

Dokumentacija se dostavlja u vidu overenih fotokopija. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa sa naznakom: "Za javni konkurs za pripravnike".