Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Tehnička škola
11500 Obrenovac
Kralja Petra I br.12
tel. 8721-178

Sekretar škole

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani pravnik
  • da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom suda,
  • da je državljanin Republike Srbije

Uz prijavu na konkurs dostaviti: dokaz o državljanstvu Republike Srbije, overen prepis/fotokopiju diplome, dokaz o neosuđivanosti.