Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu hemijski fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12-16
tel. 2184-330

Nastavnik u zvanju docenta za užu naučnu oblast biohemija – na određeno vreme od 5 godina – 2 izvršica

  • VIII stepen stručne spreme, doktorat iz naučne oblasti za koju se bira i drugi uslovi utvrđeni članom 64. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS, br. 76/05), odredbama Statuta Hemijskog fakulteta i dokaz o nepostojanju pravosnažne presude o okolnostima iz člana 62. stav 4. Zakona. Prijave sa biografijom, overenim prepisom dipolome, spiskom i separatima naučnih i stručnih radova, dostaviti Arhivi fakutleta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja.