Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PRAVNI FAKULTET
11000 Beograd
Bul.kralja Aleksandra 67
tel. 302-76-70

Asistent za užu naučnu oblast ekonomska analiza prava, predmet: osnovni ekonomije – na određeno vreme od 3 godine

Asistent za užu naučnu oblast javne finansije i finansijsko pravo, predmet: poresko pravo i javne finansije i budžetsko pravo – na određeno vreme od 3 godine

Uslovi:

  • VII/2 stepen stručne spreme, student doktorskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 08,00 ili akademski naziv magistra nauka iz naučne oblasti za koju se bira. Izbor se vrši u skladu sa čl. 72. Zakona o visokom obrazovanju i čl. 106. i 132. Statuta Fakulteta. prijave sa prilozima (biografija, spisak naučnih radova, radovi, dipolome o odgovarajućoj stručnoj spremi, izvod iz matične knjige rošenih i uverenje o državljanstvu) podnose se na navedenu adresu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.