Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
11000 Beograd
Visokog Stevana 2
tel. 2920-456

Nastavnik u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast tiflologija – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, doktorat nauka iz odgovarajuće oblasti, uslovi predviđeni čl. 64. st. 6, i st. 8. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik RS", br. 76/2005), kao i Statutom Fakulteta, za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora. Dokumenta koja je potrebno dostaviti: prijava na konkurs, overene fotokopije diploma, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i potvrda nadležnog organa da kandidat nije pod istragom. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.